Firefox bude blokovat cookies t?etích stran

404m.com, 7. června 2019 ve 00:32:50, 4x přečteno
Firefox bude blokovat cookies t?etích stran

Tuto funkci má Firefox v sob? už delší dobu, ovšem je aktivní v režimu „Standardní“, kde funguje pouze pro anonymní okna. Ta v?tšina uživatel? nezná. Nov? už bude ve variant? Standard i blokování cookies t?etích stran, což znamená, že Firefox bude ignorovat všechny sledovací cookies, které jsou na seznamu disconnect.me. Kompletní seznam je ke stažení/nahlédnutí na Github. V sou?asné dob? je p?ísn?jší blokování p?ednastaveno pouze pro nové uživatele, kte?í práv? Firefox za?ali používat. Zanedlouho však dojde k úprav? u všech uživatel?.

Pokud chcete za?ít blokovat sledovací cookies už dnes, tak si sta?í p?epnout Blokování obsahu na Vlastní, zm?nit Sledovací prvky na „ve všech oknech“, zaškrtnout Cookies a vybrat variantu „Cookies sledovacích prvk? t?etích stran“.

Vzhledem k tomu, že jsou v seznamu i domény Google, tak bude mít AdSense problém s personalizovanými reklamami. Teoreticky by tak m?la klesnout míra prokliku a možná mírn? nar?st cena za proklik, protože v síti bude mén? proklik? ale po?ád stejné množství pen?z.

Pokud na stránkách používáte reklamy Google anebo máte t?eba tla?ítka z Facebook, tak pro uživatele FireFox už nemusíte zobrazovat lištu s upozorn?ním podle Doporu?ení k zpracování cookies a obdobných prost?edk? sledování od 25. kv?tna 2018 od ÚOOÚ. P?ednastavené blokování sledovacích cookies znamená že to nemusíte ?ešit a pokud si n?jaký uživatel p?enastaví blokování na Stanradní, tak tím vydal souhlas, že sledovací cookie chce ukládat. Takto by to m?ly d?lat všechny prohlíže?e a pak bychom nemuseli ztrácet hodiny ?asu úvahou jestli cookie lištu pot?ebuji a jak jí implementovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a…

Doporu?ení k zpracování cookies a obdobných prost?edk? sledování od 25. kv?tna 2018 od ÚOOÚ

Tak nám Ú?ad pro Ochranu Osobních Údaj? p?ipravil návrh dokumentu pro zpracování cookies s p?ihlédnutím ke GDPR a plánované ePrivacy. No a…

Víte, že od 25.5.2012 naše weby porušují nařízení EU?

Právě jsem si přečetl článek Včera vstoupilo v platnost „sušenkové“ nařízení EU. A hned bylo odloženo o rok na justit.cz a zjistil…


Komentáře

(nezobrazuje se)