Doporu?ení k zpracování cookies a obdobných prost?edk? sledování od 25. kv?tna 2018 od ÚOOÚ

404m.com, 23. května 2018 ve 00:38:29, 6x přečteno

Tak nám Ú?ad pro Ochranu Osobních Údaj? p?ipravil návrh dokumentu pro zpracování cookies s p?ihlédnutím ke GDPR a plánované ePrivacy. No a nevypadá to v?bec špatn?.

(7) Uživatel ur?uje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlíže?e, zda má prohlíže? umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového za?ízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údaj?. Prohlíže? je nástrojem zprost?edkování souhlasu. Souhlas však nem?že zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údaj?.

(8) Souhlas spl?uje defini? znaky souhlasu podle ?lánku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednozna?ný. Souhlas je vykládán ve vztahu k ú?elu, prost?edku a zp?sobu zpracování osobních údaj?, nikoliv k produktu ?i webovské aplikaci, tedy je nadbyte?né jednou ud?lený paušální souhlas nap?íklad pro cookies t?etích stran dále konkretisovat pro jednotlivý vyhledáva? nebo zpravodajský server.

V krátkosti to znamená, že pokud používáte na svých stránkách cookies, tak od 25. kv?tna nepot?ebujete souhlas uživatele, protože ten o tom sám rozhoduje nastavením svého internetového prohlíže?e. Ovšem to vás nezbavuje dalších povinností, které vyplývají z GDPR.

Pokračování na: 404m.com

Související články

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data…

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…

Mohla by fungovat u eshop? funkce – jsem ochoten zaplatit maximáln? …?

Dneska jsem si všiml zajímavý tweet od @DInvesting, kde uvažoval zdali by se mohla ujmout u eshop? funkce, kam si sám zákazník zadá…


Komentáře

(nezobrazuje se)