FOMO efekt a investování

404m.com, 25. července 2021 ve 00:41:20, 4x přečteno

FOMO je zkratka, která pochází z anglického Fear Of Missing Out (?esky strach z promeškání p?íležitosti). Podle wikipedie se jedná o úzkost zp?sobenou pocitem, že vám utíká zajímavá p?íležitost. Osobn? jsem na toto slovo narazil teprve tento rok, kdy jsem objevil “investi?ní” komunity jako Wall Street Bets. Ovšem i tam se používalo celkem z?ídka. Kde je však na denním po?ádku jsou kryptom?ny. Vzhledem k tomu, jak moc za?ínají retailový investo?i ovliv?ovat n?které akcie, bychom mu m?li v?novat pat?i?nou pozornost. Ostatn? jsou to práv? oni kdo se ?asto ú?astní ?ady “pump”.

FOMO pocit p?i investování zažíváme všichni. N?kde si p?e?teme ?lánek anebo doporu?ení o zajímavé spole?nosti a chceme te? hned do ní investovat. Tento pocit je umoc?ován strachem, že pokud nebudeme investovat hned te?, tak p?ijdeme o p?íležitost. Nej?ast?ji – zítra už to m?že být drahé.

Kdo investujete už n?jaký ten pátek a vašim investi?ním horizontem jsou roky, tak víte že práv? tohle je nesmysl. N?které akcie skute?n? umí posko?it i o desítky procent za den, ale skute?né velké zhodnocení je otázkou m?síc? anebo let. Nebál bych se ?íct, že v n?kterých p?ípadech i dekády.

Na druhou stranu na FOMO jsou postavené také r?zné “pumpy” a? už krátkodobé anebo trvající delší dobu. S tím jak p?ibývá pen?z od malých investor?, tak zvlášt? malé spole?nosti mohou posunout i o stovky procent. Všichni známe GME anebo AMC. Nicmén? menší pumpy se b?žn? d?lají. Zažil jsem to nap?íklad u IRM anebo GEO. U obou jsem to špatn? vyhodnotil. Kdybych prodal v den kdy to šlo nahoru a za pár dní koupil za “b?žnou cenu”, mohl jsem navýšit pocit akcií o 20 – 25 %, p?itom bych po?ád m?l investováno stejn?. Ale to je o zkušenostech a um?l vyhodnotit správn? situaci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za ?ervenec 2021

V ?ervenci už jsem se nev?noval studováním dalších SPAC. Mám nakoupeno a te? ?ekám co z toho bude. Místo toho ?eším spíše crypto na eToro…

Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)