Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za ?ervenec 2021

404m.com, 7. srpna 2021 ve 00:47:39, 2x přečteno

V ?ervenci už jsem se nev?noval studováním dalších SPAC. Mám nakoupeno a te? ?ekám co z toho bude. Místo toho ?eším spíše crypto na eToro a Binance, kde je te? nejv?tší potenciál r?stu. Také se za?ínám koukat po dalších dividendových titulech. P?emýšlím jestli nezkusit n?jaký nový trh.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

P?iznám se, že tady jsem ?ekal dlouhodob? že v?ci p?jdou jinak a hlavn? rychleji. P?eci jen základ m?l byt OTC a zajímavé tituly, které si zatím nikdo nevšiml. Zatím to je ale na dlouhé vy?kávání v ?ervených ?íslech :/ Aktuáln? k 06.08.2021 je celé portfólio dole -31,27 %.

N?kolik titul? zm?nilo symbol a za?alo se obchodovat. M?l jsem n?jaká o?ekávání, ale n?jak se nenaplnila. Nemám pocit, že bych podcenil pr?zkum, spíše jak už jsem zmínil u SRP peníze te? jdou jinam. Jeden zkušen?jší investor m? také upozornil, že tohle prost? SPAC d?lají než dojde k vypo?ádání všeho. Také mnoho t?chto titul? musí nejd?íve pod svým novým symbolem p?edvést hezké výsledky, pak je teprve za?nou nakupovat velcí hrá?i. Výjimkou jsou $ASTR a $VACQ, tam rozhodnou dobré zprávy a FOMO efekt. Aktuáln? je portfólio -9,62 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)