Dopln?k na ochranu osobních údaj? Ghostery vypustil v den platnosti GDPR emaily svých uživatel?

404m.com, 26. května 2018 ve 11:07:21, 7x přečteno

Ghostery je dopln?k do internetového prohlíže?e, který omezuje sledování uživatele. Blokuje sledovací cookies, pixely a pokusy ozna?it uživatele pomocí lokálního úložišt?. Sám sebe ozna?uje za první svého druhu. Byl spušt?n 2009 a údajn? jej používá více jak 7 milion? uživatel?. Jeho data jsou ?asto sou?ástí r?zných pr?zkum?, z kterých jsem mnohokrát ?erpal i pro mé ?lánky. Na svém Twitter ú?tu aktivn? propagoval GDPR jako nástroj na omezení sledování uživatel?. No a te? se mu poda?il velký fail.

P?ed pár hodinami svým registrovaným uživatel?m rozeslal email s informacemi k úprav? podmínek vzhledem ke GDPR a poda?il se mu nejstarší emailový p?ešlap. Každý email obsahoval stovky dalších emailových adres v kopii. Takže vlastn? došlo k úniku informací a podle GDPR te? musí neprodlen? o tom uživatele informovat :)

Pár lidí na Twitter, kte?í se pod?lili o zážitek neanonymizovala všechny email ze screnshostu, tak jsem je ov??il jestli se t?eba nejednalo o n?jakou virální promo akci. ?ást email? hlásí server jako funk?ních.

Ghostery jsem za?al testovat p?ed pár lety. Zatímco používání rozší?ení na blokování reklamy m?že být ?asem vnímáno velmi negativn? (uživatel je parazitem), tak chránit si své soukromý bude do budoucna stále žádan?jší a t?žko jej n?kdo bude „démonizovat“. Obojí však dokáže zabránit monetizaci webu, p?ípadn? jej ?áste?n? znefunk?nik.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Doporu?ení k zpracování cookies a obdobných prost?edk? sledování od 25. kv?tna 2018 od ÚOOÚ

Tak nám Ú?ad pro Ochranu Osobních Údaj? p?ipravil návrh dokumentu pro zpracování cookies s p?ihlédnutím ke GDPR a plánované ePrivacy. No a…

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…


Komentáře

(nezobrazuje se)