Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

404m.com, 27. ledna 2021 ve 23:19:03, 10x přečteno
Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Minulý týden jsem si našel ?as op?t na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz a mohl pracovat na další fázi. Jak už jsme zmínil d?íve, tento projekt má za úkol sledovat vývoj a prosazovaní nTLD v ?R. Momentáln? pracuje se slovníkem 5401 slov a slovních spojení a 12 doménami prvního ?ádu, které jsou u nás nejoblíben?jší. Roboti sledují aktivitu registrace/mazání t?chto domén. Vše m?žete sledovat v seznamech anebo na grafech. Abychom však mohli zjistit jestli je n?jaká nTLD u nás úsp?šná, tak je pot?eba to ale posunout ješt? dál.

Minulý týden jsem za?al p?ipravovat architekturu pro roboty, kte?í se budou starat o zjiš?ování, co na doménách je. Zárove? sesbírají další pot?ebná data pro další statistiky. P?ipravil jsem si podklady, navrhl nové databázové tabulky a v sobotu za?al d?lat na robotovi. Crawlera jsem napsal už d?íve, ale pro tento konkrétní p?ípad jsem pot?eboval n?co leh?ího. Nechal ho postupn? jet a koukal, co všechno se mi vrací za výsledky. Pr?b?žn? jsem jej vylepšoval, když se n?kde zasekl.

V?era jsem dalšího p?idal robota, který se postará o kontinuální p?ísun dat z tabulek domén, do tabulky pro weby a vše napojil na CRONy. Zárove? do profilu jednotlivých slov p?ibyl sloupec s tím, co na doménách je.

No a samoz?ejm? na stránku s globálními statistikami jsem doplnil graf, kolik procent jakého obsahu se na daných TLD nachází. Celkem m? p?ekvapilo, že živých web? z nTLD je nejvíce na .tech.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Tento týden jsem si našel ?as na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz, který má za cíl sledovat vývoj poptávky pro nTLD v porovnání s…

Prodané .cz domény 8. – 14. února 2021

Tento týden se prodalo úctyhodných 52 .cz domén. Nejdražší z nich byla drobek.cz, která se na dAukace po 27 p?íhozech vyšplhala na 5.158…


Komentáře

(nezobrazuje se)