Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

404m.com, 9. ledna 2021 ve 23:55:57, 2x přečteno
Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Tento týden jsem si našel ?as na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz, který má za cíl sledovat vývoj poptávky pro nTLD v porovnání s tradi?ními doménovými koncovkami. Nabízí také p?íležitost najít potenciáln? zajímavé kousky k registraci.

S PHP 8 si hraji už od RC3. Dokonce jsem mu v?noval i jeden z test? webhoting? – Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Volnedomeny.xyz jsem p?vodn? psal v PHP 7.4, s tím že se vše snažím d?lat hezky, p?ehledn? a vést i n?jakou dokumentaci. P?iznám se, že toto odpo?inkové programování m? nutí v?ci d?lat tak, aby byly univerzáln?jší. Ob?as n?co p?epíšu jen proto, že m? napadne jak z dvaceti ?ádk? ud?lat p?t :)

Zatím jsem žádnou z novinek ale nevyzkoušel. P?edpokládám že brzy ale zapojím novinku match a novou funkci str_contains(). T?šil jsem se i na trailing commas, ale n?jak mám nau?eno tu poslední ?árku tam prost? nedávat :/

Každé slovo má te? už sv?j profil. Koukn?te t?eba na autoškola. V profilu je seznam kategorií kam pat?í, stavy všech testovaných TLD a historie domén s tímto slovem.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Volnedomeny.xyz aneb najd?te volnou doménu podle slovník?

Zhruba p?ed m?sícem jsem za?al d?lat na novém projektu volnedomeny.xyz. Jeho podstata je jednoduchá. Vytvo?ím r?zné seznamy slov a zkusím zdali…

Wedos p?edstavil nový NoLimit. P?ináší lepší parametry ale i vyšší cenu

Na konci kv?tna Wedos oficiáln? p?edstavil na blogu sv?j vylepšený sdílený webhsoting NoLimit. O pár dní pozd?ji dorazily informace i na email.…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017


Komentáře

(nezobrazuje se)