Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2021

cn130.com, 18. července 2021 ve 00:48:29, 1x přečteno

Je zajímavé, že na špi?ce v po?tu registrací jsou dv? cizí firmy. Ascio Technologies inc. poskytuje registrátorské služby mnoha hosting?m, které nemají ICANN akreditaci a nemohou tak p?ímo registrovat .com, .net a nTLD. Nicmén? CZ.NIC má pom?rn? p?ív?tivá pravidla, takže na .cz jej pokud vím ?eské hostingy nevyužívají. Spíše bych to tipoval na n?jaký zahrani?ní hosting.  Key-Systems GmbH operuje p?es domaindiscount24.com a cenu má 908,49 CZK/rok.

Aktuáln? z ?eských spole?ností si nejlépe vedl v po?tu nov? získaných domén Active 24, Tele3 a Ignum. U Wedos a Gransy jsou ?ísla siln? ovlivn?na aktuálním chováním spekulant? s doménami, kte?í je p?esouvají mezi aukcemi.

nTLD u nás mohou registrovat jen spole?nosti Gransy (Subreg) a Wedos, protože mají ICANN akreditaci, kterou vyžadují smlouvy s registry jednotlivých nTLD. Ostatní registrují p?es t?etí stranu.

Podle ntldstats.com narostl po?et registrovaných nTLD u Gransy o 436 (24.058 celkem) a u Wedos o 733 (celkem 29.418). Nicmén? data na nTLD stats nejsou úpln? p?esná. Ve skute?nosti budou oba registráto?i mít více domén.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…


Komentáře

(nezobrazuje se)