Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

404m.com, 12. února 2020 ve 01:45:39, 1x přečteno
Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení r?stem mezd spojených projektem Turris a rozši?ováním dalších projekt?, které s ?asto nem?li nic spole?ného, což zrovna celé situaci moc nepomohlo. Na novou cenu už jsme si ale všichni zvykli. Resp. její dopady m?žeme pocítit maximáln? do za?átku b?ezna, kdy se budou mazat poslední neprodloužené .cz domény registrované v roce 2019. Myslím si že nejen tohle ustála dob?e.

Na konci roku 2019 bylo registrováno celkem 1.329.289 .cz domén, což je o 6.689 více než koncem roku 2018. Oproti p?edchozímu roku, kdy byl r?st 16.838, se znateln? zpomalil. Ovšem zpomalený už byl i rok 2018 oproti 2017 (24.846) atd.

A?koliv by se zpomalení r?stu dalo p?ipsat nasycení trhu (každý kdo cht?l už .cz doménu má), p?ípadn? “pár” domén ubralo i zdražení, tak ?áste?nou “vinu” bych dal i registrátor?m a hosting?m. Ti v posledních dvou letech stále více tla?í nTLD, na kterých mají vyšší marže zejména z prodloužením. Registry nTLD mají ?asto velmi výhodné akce na nové registrace a když už n?co vybudujete na domén?, tak jste ochotni si zaplatit i za prodloužení. V rámci p?íprav mých pravidelných report? Co se událo na ?eském hostingovém trhu zaznamenávám propagaci nTLD stále ?ast?ji i od firem, které se drželi spíše tradi?n?jších koncept? (.cz + webhosting). Je b?žn? vid?t více reklam na nTLD než .cz. Ostatn? ?ech?m v roce 2019 p?ibylo 7.204 nTLD. To je více než .cz. Ve skute?nosti t?ch registrovaných nTLD bude ješt? více, protože nTLD umož?uje skrýt vlastníka p?es whois proxy.

93 % .cz domén drží ?eši. Toto ?íslo není nijak p?ekvapivé. Prozatím je .cz doména mimo radar sv?tových spekulant?, za což m?žeme být rádi. Zbývajících 7 % tedy 94.062 mají p?evážn? Slováci (23.309) a N?mci (15.907). Na t?etím míst? je USA (9.328).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 10. – 16. února

Když jsem si procházel výsledky aukcí za tento týden, tak mi do o?í uhodila adfox.cz, jejíž cena se nakonec po 33 p?íhozech vyšplhala za…

Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…


Komentáře

(nezobrazuje se)