Chrom zvažuje úpravu rozší?ení – Tv?rce uBlock varuje, že to ohrozí blokátory reklam

404m.com, 25. ledna 2019 ve 01:21:00, 4x přečteno
Chrom zvažuje úpravu rozší?ení – Tv?rce uBlock varuje, že to ohrozí blokátory reklam

Google má rozpracovaný Chrome Extension Manifest V3, který definuje jak by mohli v budoucnu fungovat rozší?ení do Chrome. Problém je, že v zájmu bezpe?nosti by m?lo dojít k n?kolika omezením, které ohrozí zvlášt? rozší?ení, co pot?ebují komunikovat se serverem vývojá??. A to práv? blokátory reklam pot?ebují. Tv?rce uBlock Raymond Hill se už proti navrhovaným zm?nám ohradil.

Chrome je v sou?asnosti s p?ehledem nejrozší?en?jším internetovým prohlíže?em na sv?t?. Má podíl n?co kolem 70 %, a to hlavn? díky mobilním telefon?m s opera?ním systémem Android, kde už je Chrome p?edinstalovaný. Na druhou stranu není si na co st?žovat. Funguje fakt dob?e. Jenomže mít dominantní postavení mu zárove? dává možnost diktovat si podmínky.

Jednou z novinek má být odstran? webRequest API a jeho nahrazení declarativeNetRequest API. Nové API bude požadavky p?edávat Chrome, který se rozhodne jak s nimi naloží, naproti tomu sou?asné API Chrome rovnou p?edává rozší?ení. Stejn? je to pak s odpov?dí. Nové API má být rychlejší, efektivn?jší ale hlavn? bezpe?n?jší a umožní více chránit soukromí uživatele, protože Chrome se m?že rozhodnout že n?která data nep?edá dál.

Na první pohled se to zdá jako super nápad. Sou?asná doba p?eje ochran? osobních údaj? a zvyšování bezpe?nosti. Ovšem vývojá?i zjistili, že nové API je zna?n? limitované. Umožní totiž p?edat maximáln? 30 tisíc ?ádk?, což odpovídá 30 tisíc?m filtr?. P?itom nejmenší ve?ejný list EasyList má 42 tisíc filtr?. R?zn? upravené a rozší?ené filtry p?itom mohou být ješt? daleko v?tší.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Blokování reklam – sou?asnost a budoucnost

Poslední dobou p?ibývá témat o blokování reklam. Naposledy to bylo v rámci zavedení blokování obsahu v iOS 9 (Safari 9). Všechny…

Blokují vaši uživatelé reklamu? Zkuste kupóny!

Na jednom mém menším blogu, který se zam??uje na novinky ve sv?t? webhostingu, už n?kolik let provádím n?kolik experiment?. Mezi n? pat?í i…

Nahraje pokles TV reklamy v Česku internetu?

Začalo to krásnou debatou na Webtrhu 23% uživatelů blokuje reklamy, nejvíc lidé s FF/Chrome, hráči, čtenáři technologických zpráv a…


Komentáře

(nezobrazuje se)