Blokují vaši uživatelé reklamu? Zkuste kupóny!

404m.com, 12. prosince 2018 ve 00:08:03, 4x přečteno
Blokují vaši uživatelé reklamu? Zkuste kupóny!

Na jednom mém menším blogu, který se zam??uje na novinky ve sv?t? webhostingu, už n?kolik let provádím n?kolik experiment?. Mezi n? pat?í i m??ení po?tu uživatel? blokujících reklamu. K tomuto ú?elu používám WordPress plugin Ad Blocker Notify. Ten detekuje uživatele se zapnutým AdBlockem a zárove? mu m?žete zobrazit n?jaké popup okno anebo jej p?esm?rovat.

Dat mám sice spousta, ale jsou sbírána b?hem n?kolika let, takže zjistit n?jaké trendy z nich nep?jde. Cht?lo by to tak 10x v?tší návšt?vnost. Zdroje návšt?vnosti blogu se také dost liší. V každém p?ípad? takto to vypadá za n?co p?es t?i roky provozu :)

Celkem návšt?vníci zablokovali 16,23 % reklam, dnes to bylo 34,04 %. Kdo blokuje se hodn? liší podle zdroje návšt?vnosti. To by však bylo na úpln? jiný ?lánek :)

Není žádným tajemstvím, že affiliate p?ekonává ve v?tšin? p?ípadech PPC anebo dokonce i p?ímý prodej reklamy. U zmín?ného webu jsem dokázal za rok 2015 ud?lat na 1K impresích 646 CZK jen na partnerském programu Wedos (screenshoty najdete zde). Když bych k tomu p?i?etl i ostatní affiliate programy a pár reklamních ploch, byly m?síce kdy jsem p?ekro?il 1K CZK na 1K impresí. To se mi už žádného jiného ?eského webu nepoda?ilo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Až 60 % kliknutí na reklamu na mobilech je omylem

Podle výzkumu spole?nosti Retale je až 60 % kliknutí na reklamu na mobilních za?ízení omyl. Ostatn? není se ?emu divit, zkuste si nap?íklad na…

Vliv brandingu a podvědomí o značce na pozice ve vyhledávačích

Řekněme, že máme dva stejné weby, co se týče popularity, kvality odkazů a tak dále, nicméně web A uživatelé vyhledávají pomocí…

RE: Vydavatelé reklamu nezkrotí, dávno totiž nedrží ot?že

V?era vyšel na Lupa.cz ?lánek Vydavatelé reklamu nezkrotí, dávno totiž nedrží ot?že, který poukázal na problém se zobrazováním…


Komentáře

(nezobrazuje se)