Nový report PageFair o blokování reklamy ukazuje velký nár?st u mobil?

404m.com, 26. července 2020 ve 01:21:05, 0x přečteno

Blockthrough (d?íve PageFair) je spole?nost, která se zabývá detekcí software na blokování reklam. Jejich studie PageFair Adblock Report od roku 2015 p?ináší zajímavé statistiky o rozsahu blokování reklamy. A práv? te? vyšel report se statistikami za rok 2019.

D?íve bylo nutné u internetových prohlíže?? nainstalovat rozší?ení, které blokování reklam umož?ovalo. Mezi nejoblíben?jší pat?í stále Adblock plus, Adblock Ultimate, AdBlock, Adguard a uBlock Origin. Te? už se však stále ?ast?ji setkáváme s prohlíže?i, které mají p?ímo v sob? blokování reklam zabudované. Jedná se zejména o Opera, Brave, UC Browser anebo Adblock Bowser. Tyto prohlíže?e bu? p?ímo reklamu blokují anebo v p?ípad? pot?eby tuto možnost uživateli nabídnou (nap?íklad když zjistí, že reklama zpomaluje prohlíže?). Skrytou schopnost blokovat reklamu však mají i prohlíže?e Microsoft Edge, Firefox, Samsung Internet anebo Yandex Browser.  Po?et blokátor? reklam formou rozší?ení pro stávájící prohlíže?e odhaduje Pagefair na stovky.

Nov? však na scénu vstupují i služby na ochranu soukromý, které neblokují p?ímo reklamu ale p?enosy. Jedná se zejména o VPN služby – NordVPN, Windscribe, Perfect Privacy, Block This a PrivateInternetAccess. Na úrovni DNS pak Adguard DNS, SecureDNS, AdBlock, Pi-hole, Alternate DNS a Private DNS.

Celkem p?ekvapující je že po?et uživatel? na desktopech, kte?í blokují reklamu poklesl o 41M na 236 milion? (Q1 2019 vs Q4 2019). Studie Pagefair to p?ipisuje tomu, že uživatelé tráví více ?asu na mobilech.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. ?ervence

Máme za sebou další prázdninový týden. Stále bez n?jakého velkého prodeje. Nejdražší doména, která tento týden stojí za zmínku je…

Bude Safari blokovat Google Analytics?

P?ed pár dny prolet?l internetem screenshot z Apple Worldwide Developers Conference 2020, kde byl prezentován prohlíže? Safari z nové verze macOS…

El Dorado v mobilních hrách

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra…


Komentáře

(nezobrazuje se)