Bojíte se penalizace ve vyhledáva?ích? Tak investujte do zabezpe?ení vašeho webu!

404m.com, 10. února 2019 ve 01:36:34, 6x přečteno
Bojíte se penalizace ve vyhledáva?ích? Tak investujte do zabezpe?ení vašeho webu!

N?kte?í majitelé až chorobn? ?eší SEO. Jsou ochotni jít do extrémních úprav jen aby získali pomyslené SEO bodíky. Pokud to není na úkor kvality obsahu anebo UX, tak je na každém z nás jak investujeme sv?j ?as. V?tšinou když dojde ?e? na ty SEO bodíky, tak debata rychle sklouzne k linkbuildingu a následn? k penalizacím práv? za nep?irozené odkazy. Samoz?ejm? že se ten nep?irozený linkbuilding vyhledáva??m nelíbí, ale na druhou stranu jeho detekce je složitá a také co si budeme povídat, tvo?it odkazy m?že kdokoliv – klidn? i konkurence, takže otázka penalizace je zde zna?n? sporná. Na druhou stranu když už je ?e? o penalizaci, je až p?ekvapivé jak nikdo ne?eší bezpe?nost webu. P?itom sta?í jedno zaváhání a SEO penalizace m?že p?ijít velice rychle, na rozdíl od linkbuildingu.

Když je váš web napaden, tak to v?tšinou sami poznáte podle zm?ny obsahu. Za?nou se na n?m objevovat nový obsah, náhodná p?esm?rování anebo odkazy. ?asto to sami nevidíte, protože napadení se p?ed administrátorem schovává. Takže vás upozorní zmatení uživatelé. V n?kterých p?ípadech se pozm?n?ná stránka dokonce objeví jen bot?m vyhledáva??.

Nevím jestli se tento druh napadení n?jak specificky nazývá. GoDaddy jej p?i své studii ozna?il za spamseo. V roce 2017 zjistil na základ? více jak 65 tisíc web?, které jeho zam?stnanci ?istili, že v 73,9% se na nich práv? spamseo nacházelo. Vyšší po?et m?l jen backdoor (83,9%).

Pokud tedy váš web za?ne provozovat spamseo, vyhledáva?e s ním ud?lají rychlý proces. Dojde k odstran? anebo spíše omezení v indexu. Zárove? bude za?azen na blacklist Google Safe Browsing, takže pokud se jej n?kdo pokusí navštívit nap?íklad s Chrome tak uvidí varování o napadení a to je ješt? horši než penalizace. Nikdo nebude nakupovat v eshopu, o kterém tvrdí prohlíže? že je napadený anebo se na n?m nachází podvodný obsah.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vyhodnocení kvality webu m?že Google trvat m?síce

Zajímavá informace zazn?la v b?eznu na Google Webmaster Central office-hours hangout, kde John Mueller odpovídal na otázky webmaster?. Jedna z…

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

Kde najít informace o crawlerech, robotech a scannerech, kte?í prochází váš web

?ím více odkaz? na váš web vede, tím více r?zných automatických robot? jej navšt?vuje. Ve v?tšin? p?ípad? se jedná o neškodné…


Komentáře

(nezobrazuje se)