Za?al Google penalizovat guest posty?

404m.com, 29. února 2020 ve 12:58:40, 1x přečteno

Na Search Engine Journal vyšel ?lánek, ve kterém je p?íklad manuální penalizace Google za takzvaný guest posting. V ?lánku je n?kolik zajímavých v?cí, které stojí za zmínku.

Za?n?me ale pojmy guest posting a guest post. P?ed pár lety objevili white hat SEO specialisté velmi efektivní zp?sob linkbuildingu, který na první pohled neodporoval pravidl?m Google. Zjednodušen? ?e?eno n?jakému autoritativnímu webu zdarma nabídnete publikovat váš ?lánek s hodnotným obsahem. Provozovatel má kvalitní tématický obsah pro své návšt?vníky a vy zp?tné odkazy. Vzhledem k tomu, že to je zdarma s d?razem na transparentost (je vždy uveden originální autor ?lánku, p?ípadn? i jeho web) a zaobalí se to pod pojem “spolupráce”, tak to na první pohled opravdu vypadalo white hat. Jednu dobu guest posty opravdu fr?ely doporu?oval jej každý white hat SEO odborník jako jeden z nejlepších zp?sob? linkbuildingu.

Postupem ?asu se to Google však líbilo mén? a mén?, až se guest posting p?esunul do šedé zóny, kde byl vícemén? až doposud. Kdo to d?lal ve velkém, nekvalitn? a okat?, tak slízl n?jakou algoritmickou anebo manuální penalizaci. V?tšinou to však bylo za odkazy (prodej, nekvalitní) anebo prost? za n?co úpln? jiného. Naopak s mírou se vícemén? guest posting v r?zných formách d?lal i d?lá.

Search Engine Journal p?inesl zprávy o lidech, kte?í dostali manuální penalizaci za guest posty. P?išla jim zpráva ze Search Console. ?íká že Google objevil na jejich stránkách guest posty a navrhl a? odstraní odkazy anebo na n? dají nofollow.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. února – 1. b?ezna

Nejdražší doménou tohoto týdne je heat-decor.cz, kterou odchytit Subreg za 5K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele, ten jí…

Právní kancelář žaluje SEO agenturu

Právní kancelář Seikaly & Stewart žaluje SEO agenturu za porušení Google příručky pro webmástry (Google SEO guidelines). Konkrétně za

Jak je to s t?mi Pay Per Post systémy? Opravdu je Google nemá rád?

Nedávno jsem napsal další ?lánek o PRyardu. Objevilo se op?t pár dotaz? a komentá?? k celému konceptu Pay Per Post. Asi nejzajímav?jší mi…


Komentáře

(nezobrazuje se)