AdBlock vyhrál u n?meckého Nejvyššího soudu spor s Axel Springer

404m.com, 20. dubna 2018 ve 02:10:43, 11x přečteno

Kauza Axel Springer vs spole?nost Eyeo, která stojí za populárním dopl?kem do prohlíže?? AdBlock, má kone?n? finální verdikt od n?meckého Nejvyššího soudu. Ten dal za pravdu Eyeo, která nemusí velkého vydavatele Axel Springer dát do whitelistu a také že blokování reklam je legální.

Celý p?ípad se táhne od roku 2015, kdy ?ada vydavatel? cht?la donutit Eyeo, aby AdBlock dal na whitelist jejich weby v rámci programu Acceptable Ads. Pokud n?jaký reklamní systém anebo vydavatel obsahu nechce, aby jeho reklamu blokoval AdBlock m?že zažádat o za?azení do Acceptable Ads. Podmínkou je, že jeho reklamy musí respektovat uživatele, tedy nebýt moc agresivní. Menší weby nemusí za za?azení nic platit, ale velcí hrá?i na trhu už ano. Acceptable Ads je d?ležitou sou?ástí obchodního modelu AdBlock.

Axel Springer a další vydavatelé se nejd?íve pokusili porazit AdBlock u soudu úpln?. Když se jim to neda?ilo, tak zkusili soud p?esv?d?it, že jejich weby by m?l AdBlock za?adit do Acceptable Ads zdarma. Axel Springer se to v kv?tnu 2016 poda?ilo. Získal tak ve válce díl?í vít?zství.

Axel Springer ve svém tažení pokra?oval – cht?l ud?lat blokování reklam nelegálním, ovšem soudy v Mnichov? a Hamburku dávali za pravdu Eyeo. Nakonec musel vše ?ešit n?mecký Nejvyšší soud. Ten p?ed pár dny definitivn? rozhodl, že blokování reklam je legální. Respektive že N?mci mají právo blokovat reklamy ve svém prohlíže?i. Dál také za pravdu Eyeo, že mohou používat sv?j obchodní model s Acceptable Ads. Soudce p?ímo ?ekl, že AdBlock Plus tímto neporušuje zákon o neférovém konkuren?ním boji.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Za kopírování text? 12 m?sí?ní podmínka

Dneska m? na webtrhu p?ekvapilo zajímavé vlákno Konec krádeží text? z webu – rozsudek. Po ?ty?ech letech dotáhl zakladatel vlákna (pod…

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…

DPH problém s PPC

Dneska vyšel článek, s pěkným rozborem problematiky ohledně DPH a PPC, na serveru finance.cz s názvem Našli jsme chybu v zákoně: podle EU u…


Komentáře

(nezobrazuje se)