7 z 10 lidí chce zrušit dark web

404m.com, 30. března 2016 ve 19:15:23, 66x přečteno

Dark web, je anonymní ?ást internetu, která je p?ístupná jen p?es speciální prohlíže?. Nejznám?jší je TOR (sta?í stáhnout prohlíže? Tor Browser). Konkrétn? TOR byl vytvo?en za ú?elem podpory svobody. Jednak kdokoliv m?že na dark webu anonymn? zve?ejnit jakýkoliv obsah a nemusí se bát, že tento obsah bude cenzurován a také díky TOR m?žete anonymn? surfovat po „klasickém“ internetu. Bohužel toho v?tšina lidí také využívá k prodeji drog, zbraní a materiálu se zneužíváním d?tí atd. Práv? díky tomu si velká ?ást ve?ejnosti myslí, že by m?l být zrušen.

Kanadské Centre for International Governance Innovation (CIGI) provedlo pr?zkum v 24 zemích, kde oslovilo 24.000 respondent? s otázkami kolem dark webu. 71 % ze všech respondent? se vyjád?ilo, že by m?l být zrušen, protože jej považují za neužite?ný, špatný a nebezpe?ný.

Argument, že je d?ležitý pro udržení svobody slova a prosazování lidských práv ve sv?t? tazatelé neberou, protože cena za to je p?íliš vysoká. Na jedné stran? vah jsou disidenti, aktivisté a whistleblower?i, kte?í bojují za svobodu a upozor?ují na korupci. Na stran? druhéstojí hacke?i, prodejci zbraní, drog a organizované skupiny, které prodávají zneužívání d?tí. Pokud si má v?tšina tazatel? mezi nimi vybrat, tak volí zrušení dark webu.

Nejv?tší odpor v??i dark webu je v Meximu a Indonésii, kde je pro zrušení 4 z 5 dotázaných. U technologicky vysp?lých zemí a t?m kterým záleží na svobod? slova to není však o moc lepší. Ve Švédsku a Hongkongu by dark net zrušilo 61 % respektive 62 % dotázaných. Obecn? zem?, kde není moc bezpe?no (Indonesie, Indie, Mexiko) se staví proti dark webu nejvíce.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…

Google v roce 2015 zablokoval 780 milion? nevhodných reklam

P?evážná ?ást p?íjm? Google jde z reklam. Jeho AdWords pat?í mezi nejv?tší reklamní sít? na sv?t?, která sdružuje stovky partner?. A?koliv…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)