4 zajímavosti z Project Restartu 2023

patrikpilous.cz, 12. května 2023 ve 12:03:47, 4x přečteno
4 zajímavosti z Project Restartu 2023

Jelikož tento report z Project Restartu píši s ur?itým odstupem, tak zde zmíním v?ci, které mi opravdu utkv?ly v pam?ti. Kdo má rad?ji video formu, tak se podívejte na následující reportáž, kde zazní i n?které z následujících informací.

Tip: Další report z akce p?ipravilo Freelo, které spole?n? s Taste celou konferenci po?ádalo. Také si m?žete p?e?íst, co zaujalo Michaela Kocha v magazínu Digichef.

Mnohem více v??ím tipy a rady lidem, kte?í n?co dokázali. P?esn? k této skupin? pat?í také Martin Hausenblas. Ten m?l v p?ednášce hned n?kolik zajímavých bod?, které si vybavím. Zmíním dva.

Jak ?ešit problémy? Když vám n?co nejde, tak nejsnazší je p?idat úsilí. Po ?ase je t?eba to vyhodnotit a v druhé fázi zm?nit p?ípadn? strategii. To vylu?uje dva p?ístupy, s kterými se setkávám pom?rn? ?asto já. Jedna skupina jen do nekone?na p?idává a ubírá úsilí. A druhá skupina zase stále m?ní strategii, ale vlastn? se po?ádn? po žádné cest? nevydá. Ani jedno nefunguje.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na…

Lockheed Martin ($LMT) – Q1/2023

Spole?nost Lockheed Martin ($LMT) reportovala výsledky za první kvartál 2023 v úterý 18. dubna. Tato spole?nost je jedná z mých oblíbených a…


Komentáře

(nezobrazuje se)