Zonky za?ali rozesílat celkem povedený p?ehled portfólia

404m.com, 13. června 2018 ve 01:42:38, 14x přečteno
Zonky za?ali rozesílat celkem povedený p?ehled portfólia

Dnes mi ze Zonky p?išel email „Vaše portfolio na Zonky“. Jedná se o p?ehled toho jak si vedete v porovnání s ostatními, jednoduchá analýza portfólia v porovnání s ostatními, souhrn kolik máte k investování s call to action tla?ítkem a statistiky Zonky. Musím uznat, že to nejen hezky vypadá, ale také ur?it? dob?e funguje jako marketingový nástroj pro p?ipomenutí se mén? aktivním uživatel?m. Rozhodn? by se z tohoto newslettru dalo inspirovat ;)

Za?átek emailu je personalizované oslovení. To funguje daleko lépe než obecné oslovení – zákazníku, uživateli atd. Následuje výzva k akci – poj?me se spole?n? podívat na analýzu a p?ehled Vašeho portfólia k …. Vynechat obvyklé fráze a p?ejít rovnou ke call to action je dobrý za?átek. Jednak zaujme i lidi, kte?í rychle prochází poštu, ale také ve spoust? emailových klient? je náhled prvních pár v?t.

Jak je psáno v emailu diverzifikace portfólia je dobrá pro statistiku. Pokud celý koncept Zonky bude fungovat, tak v pr?m?ru díky diverzifikaci vyd?láte. Nutno podotknout, že t?ch 625 aktivních investic jsem skládal už od za?átku Zonky. Celkem jsem za celou dobu investoval do 825 p?j?ek. V?tšinou investuji minimum 200 CZK, s takovou ?ástkou prostor na diverzifikaci je.

V?tšinu pen?z mám rozinvestovanou mezi bezpe?nými p?j?kami A++, A+ a A s relativn? nízkým úro?ením. Na zkoušku mám i pár ostatních. Jednalo se prost? o zajímavé p?íb?hy. Po zvýšení poplatk?, jsem se zam??il na A++ a A, které mi dávaly v pom?ru riziko a úro?ení nejv?tší smysl. V posledních m?sících jsem zkusil p?ihodit i na n?kolik B.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rick Schwartz – domaine?i nemají ani pon?tí o hodnot? LLL domén

Jeden z nejznám?jších domainer? na sv?t? Rick Schwartz na svém blogu zve?ejnil zajímavý p?ísp?vek, v n?mž tvrdí že trojznakové domény…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…


Komentáře

(nezobrazuje se)