Zajímavá zpráva o vývoji trhu s kryptom?nami od Coinbase za 1. p?lrok 2021

404m.com, 25. srpna 2021 ve 00:40:40, 0x přečteno
Zajímavá zpráva o vývoji trhu s kryptom?nami od Coinbase za 1. p?lrok 2021

Coinbase je jedna z nejv?tších kryptosm?náren na sv?t?. Spole?nost sídlí v USA a je také pár m?síc? na NASDAQ pod tickerem $COIN. Práv? p?es ní ?asto nakupují kryptom?ny velké instituce, takže její pozice je na trhu je velice silná. Nap?íklad tento rok si u nich nakoupila spole?nost MicroStrategy BTC za 425M USD. Coinbase dokonce má pro institucionální investory samostatnou pobo?ku Coinbase Prime. Ta dokonce zprost?edkovává v?tší objem obchod? než pro b?žné investory. Za 2Q 2021 to bylo 317 miliard USD vs 145 miliard USD.

USA stále ješt? nemá svoje krypto ETF. Spousta fond? a velkých investor? tak do krypta m?že investovat bu? p?es zahrani?ní fondy/ETF anebo držet krypto p?ímo, což se jim vždy nechce. Coinbase proto nabízí službu Coinbase Custody, kdy vám krypto z hlídá. O zákazníky nemá nouzi. Za 2Q Coinbase vyd?lala na poplatcích za tuto službu 31,7M USD, což je nár?st o 35 % oproti Q1.

Nicmén? z celkového objemu držených kryprom?n na Coinbase je znát, že se u?í oba druhy investor? peníze i vybírat. Vybírá se p?itom hlavn? BTC, množství ETH a dalších kryprom?n v Q2 p?ibyl.

BitCoin vykresluje jako velmi úsp?šný v porovnání s ostatními formami investování. S 280 % r?stem za 12 m?síc? s p?ehledem poráží NASDAQ 100 (QQQ), který má 44 % i S&P500 (SPY) s 40 %. Nutno ?íct, že akcie zažily v minulém i tomto roce výrazný r?st po propadu kv?li Covid. Zvlášt? ty technologické, které jsou v NASDAQ 100, p?ekonávala opakovan? svá maxima.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 23. – 29. srpna 2021

Nejdražší doménou tohoto týdne byla blognoviny.cz, která se na dAukce vydražila za 3.450 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového…

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…


Komentáře

(nezobrazuje se)