Riot Blockchain – výro?ní zpráva za rok 2021

404m.com, 25. března 2022 ve 01:16:48, 4x přečteno

Riot Blockchain ($RIOT) je jedna z nejv?tších spole?ností, která t?ží BitCoin a zárove? se její akcie obchodují na NASDAQ. Jedná se o hodn? volatilní titul, který však t?ží jak z toho, že je technologickou firmou, tak i z kryptom?n. Jejich výro?ní zpráva je zajímavých nahlédnutím do sv?ta t?žby kryptom?n.

Riot Blockchain má rozd?lený byznys to t?í ?ástí: t?žba kryptom?n, data centra a hosting, elektrotechnické výrobky a inženýrství. Má celkem 335 zam?stnanc?. Ke konci roku 2021 m?la spole?nost kapitál 463,7M USD, z ?ehož hotovost a její ekvivalent tvo?il 312,3M USD. Celková ú?etní ztráta byla 7,9M USD.

$RIOT v roce 2021 provozoval celkem 30.907 stroj? na t?žbu kryptom?n s výkonem 3,1 EH/s. Díky nim nat?žil 3.813 BTC. Meziro? nár?st je 269 %. Všechny nat?žené BTC si nechávají. Aktuáln? mají 4.884 BTC, což je ú?etn? cca 160M USD.

Výnosnost t?žby BTC se odvíjí od ceny této kryptom?ny. ?ím je vyšší, tím mají v?tší hodnotu vyt?žené bitcoiny, ale zárove? roste po?et lidí, kte?í t?ží, což vede k zvýšení obtížnosti. V roce 2020 stál 1 BTC 11.461 USD a na konci roku 2021 45.744 USD. Zhruba jednou za 4 roky je navíc hlaving, tedy že se t?ža?i vyt?ží jen polovinu. Ten poslední byl v kv?tnu 2020 a další bude v kv?tnu 2024. Tohle výrazn? ovlivní cenu všech t?ža??.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn? situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…

Zajímavá zpráva o vývoji trhu s kryptom?nami od Coinbase za 1. p?lrok 2021

Coinbase je jedna z nejv?tších kryptosm?náren na sv?t?. Spole?nost sídlí v USA a je také pár m?síc? na NASDAQ pod tickerem $COIN. Práv? p?es…

Prodané .cz domény 23. – 29. srpna 2021

Nejdražší doménou tohoto týdne byla blognoviny.cz, která se na dAukce vydražila za 3.450 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového…


Komentáře

(nezobrazuje se)