Yue Dai, ?ínský domainer, který vlastní nejvíce dvoupísmenných .com domén

404m.com, 30. dubna 2020 ve 16:54:43, 1x přečteno

V?era vyšel na Domain Name Wire super rozhovor s domainermem Yue Dai (Meet Yue Dai, the man who owns the most two-letter .com domains), který podle whois drží nejvíce dvoupísmenných .com domén na sv?t?. Celkem jich má 16. Dalších 10 prodal b?hem posledních t?í let. Dále vlastní 15 dvoupísmenných .cn domén, 150 t?ípísmenných .cn a 40 t?ípísmenných .com domén. Sám pro sebe si koupil doménu Yuming.com (yuming znamená doménové jméno v ?ínštin?), kde prodává domény.

?ínu vnímá jako nejv?tší doménový trh na sv?t?. Žije zde 1,4 miliardy lidí, z toho v roce 2020 bude 1,1 mít p?ístup k Internetu. ?ína investuje ob?í prost?edky do rozši?ování digitální ekonomiky. 5 bilion? USD p?jde na 5G sít?, AI další projekty, které pomohou jejich digitální ekonomice. To vše znamená více obchodních p?íležitostí a samoz?ejm? i v?tší poptávku po doménách. V ?ín? je 30 milion? spole?ností a jejich po?et roste. ?í?ané jsou navíc podle n?j velice pracovití a cht?jí se prosadit. V rozhovoru zmínil i koronavirus. ?ína je jedna z nejrychleji zotavujících se zemí.

V ?ervnu 2019 bylo na ?ínské kontakty registrováno 48 milion? domén, 21,8 milion? z toho .cn (od konce roku 2018 nár?st o 2,9 %). .cn doména je t?etí nejv?tší na sv?t? (po .com a .tk).

Proniknout na nejv?tší doménový trh však pro lidi ze západu není nic jednoduchého, podobn? jako mají problém ?í?ané dostat se na západ. Jsou zde p?íliš velké jazykové a kulturní bariery. Proto je nejlepší najít si lokální spojku, která má místní kontakty (celebrity, potenciální koncoví kupci, atd).  Takže pokud chcete nakupovat v ?ín?, je t?eba najít si zde kontakt, což není problém, protože mnoho ?ínských spole?ností má nadnárodní p?sobení. Takto byly do ?íny prodány top domény jako House.com, VIP.com anebo Trip.com.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. dubna – 3. kv?tna

Nejdražší z nich byla zrcadleni.cz, která se po 33 p?íhozech vyšplhala na 6.153 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…

Analýza 912 milion? blog post? odhalila smutné statistiky

Spole?nost LLC ve spolupráci s BuzzSumo provedli analýzu 912 milion? blogpost?, aby zjistili jak se obsah ší?í po internetu. Zkusili hledat…


Komentáře

(nezobrazuje se)