Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 2x přečteno
Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

Copywriting Možná již brzy bude na Internetu online více myšlenek, než bylo kdy vy??eno v?t všemi humanoidními bytostmi od úsvitu lidství. P?ehled nej?ast?jších copywriterských chyb chce pomoci, aby náš sediment výrok? byl, pokud možno, straviteln?jší.

4. Titulky Existuje ?ada výzkum?, které popisují rozdíly mezi tišt?ným a online ?tením. Zatímco u tišt?ných materiál? si nejprve prohlížíme obrázky, na webu nejprve ?teme titulky. V textu webové stránky totiž rychle zjiš?ujeme, zda nás vyhledáva? odkázal správn? a pátráme po klí?ových slovech, která jsme hledali. Toto vysv?tlení obecného chování uživatel? dává odpov?? na otázku, jak psát titulky. Výstižn?! Z titulku by m?lo být jasné, o ?em pojednává celý text a zárove? by m?l dostate?n? upoutat pozornost, aby navnadil i ?tená?e, kte?í si vlastn? cht?li p?e?íst o n??em jiném. Titulky jsou rovn?ž v oblib? vyhledáva??, tudíž je volíme strategicky! Zkuste si zamýšlený titulek, a jeho blízké variace, vyhledat na webu. Chcete originální titulek, nebo jej zám?rn? p?iblížit konkurenci?

5. Hyperkorektnost Kdyby jste byli tak laskaví a postoupili dále k registraci. Obujte se do toho ob?mi nohami. Všeho moc škodí. Když se naše úslužnost zm?ní v servilnost a punti?ká?ská úzkostlivost se snaží dostát kodifikovaným normám, produkujeme patvary, neboli nadspisovné formy ?eštiny. P?estože textové editory nad námi bdí a pedantsky opravují ?asté chyby, stále se najde dost uživatel?, kte?í si do mate?štiny od Amík? kecat nenechají.

6. Nadbytek zájmen Naše výrobky jsou tu pro vás. Zájmena jsou jako ukazatelé sv?tových stran v pustin? bez jediného záchytného bodu. P?estože vám bezpe?n? ukáží, není to moc platné. Vra?me se k výše uvedenému p?íkladu, který je dokonalým reprezentantem velkého množství paskvil?. Vyhledáva?e ignorují ur?ité skupiny slov, obecn? se jedná o zájmena, p?edložky, spojky a ?ástice. Z našeho p?íkladu tedy po zpracování vyhledáva?em zbude zhruba toto: „výrobky jsou“. Místo NAŠE výrobky se tedy hodí ?íci JAKÉ. Místo pro VÁS se rad?ji zamyslete nad BENEFITEM plynoucím z používání, nebo alespo? výraznou VLASTNOSTÍ. Zájmena jsou celkov? v textech amatérských copywriter? velmi zneužívána. Tento zlozvyk lze rovn?ž za?adit do kategorie hyperkorektností, kdy má pisatel pocit, že se musí neustále obracet na ?tená?e co nejzdvo?ileji. Nemusí. Zkuste zájmena vypustit nebo nahradit výstižn?jšími slovy. Další copywriterské proh?ešky rozebereme zase p?íšt?.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

Copywriting Podíváme se na nej?ast?jší copywriterské chyby, které se pravideln? vyskytují v textech webových stránek. N?které jsou spíš…

Webový copywriting: máte rad?ji zákazníky, nebo vyhledáva?e?

Copywriting Na úvod by se hodil povzdech klasika: „Mnoho lidí, málo gest.“ Výrok m?žeme mimo jiné vnímat jako narážku na nedostatek…

Pokro?ilé SEO strategire – díl 2.

Pokud už jste ?etli první díl z této minisérie a zaujal vás, ur?it? se rádi n?co dozvíte i o dalších pokro?ilých SEO strategiích, které…


Komentáře

(nezobrazuje se)