Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 2x přečteno
Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

Copywriting Podíváme se na nej?ast?jší copywriterské chyby, které se pravideln? vyskytují v textech webových stránek. N?které jsou spíš kosmetické nebo pobaví, jiné však prudce devalvují celkový dojem.

1. Naše spole?nost vás vítá! Ovšemže vaše! ?í taky jiná? P?ece na vaší stránce nebude návšt?vníka vítat n?jaká jiná spole?nost. Cítíte rozdíl mezi v?tami: P?ij?te do naší domácnosti na kávu. P?ij?te k nám na kávu. Vyhn?te se všem opis?m jako naše firma, naše spole?nost, jménem naší organizace a podobn?. Používejte stru?né MY. Text má být zam??ený na zákazníka, nikoli na firmu. Zapome?te na: Naše spole?nost vám nabízí… Zapamatujte si: Nabízíme vám… Ješt? k titulku. Zvažte, zda uvítací frázi v?bec pot?ebujete a pop?ípad? se zamyslete nad formou. Opravdu si chcete s návšt?vníkem vym??ovat komplimenty? Když zavítáte na kterýkoli zpravodajský portál, okamžit? vidíte, co vás zajímá – tedy výpis zpráv.

Pokud n?jakou formu uvítací fráze používáte, jist? je umíst?ná a zvýrazn?ná tak, aby návšt?vníka uhodila jako první do o?í. Nechcete mu rad?ji sd?lit n?co d?ležit?jšího? 2. Jednota Problém o mnoha koncích, který vzniká nedbalostí, špatným plánováním textových prací a hlav? proto, že se na textech podílí ?ada lidí r?zného temperamentu. Dbejte, aby vaše stránky p?sobily kompaktn? – pak je z?ejmé, že víte, co d?láte. Váš a váš Prost? se rozhodn?te, zda up?ednost?ujete malé, nebo velké písmenko. Když už píšete Váš s velkým, dávejte si na pozor. Mohou nastat i takovéto p?ípady: Milostivá paní, d?kuji za Váš mail a velmi rád budu spolupracovat s vaší spole?ností. Poprvé zájmenem ozna?uji paninku, podruhé organizaci, v níž je doty?ná zam?stnaná. Na n?koho m?že mix malého a velkého písmenka p?sobit rušiv?. Nenu?te lidi moc p?emýšlet. Když budete osobní zájmena psát malým písmenem, nic nepokazíte.

Tykání a vykáníNechci vysv?tlovat, na kterých stránkách je vhodné tykat a na kterých vykat. Jde nám op?t o jednotu. Nez?ídka narazíte na vymlouvavý text plný kudrlinek, slušnostních frází, málem onikání a na konci ?eká pecka: Zaregistruj se!

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

Copywriting Možná již brzy bude na Internetu online více myšlenek, než bylo kdy vy??eno v?t všemi humanoidními bytostmi od úsvitu lidství.…

Pokro?ilé SEO strategire – díl 2.

Pokud už jste ?etli první díl z této minisérie a zaujal vás, ur?it? se rádi n?co dozvíte i o dalších pokro?ilých SEO strategiích, které…

Pokro?ilé SEO strategie – díl 2.

Pokud už jste ?etli první díl z této minisérie a zaujal vás, ur?it? se rádi n?co dozvíte i o dalších pokro?ilých SEO strategiích, které…


Komentáře

(nezobrazuje se)