Webový copywriting: máte rad?ji zákazníky, nebo vyhledáva?e?

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 2x přečteno
Webový copywriting: máte rad?ji zákazníky, nebo vyhledáva?e?

Copywriting Na úvod by se hodil povzdech klasika: „Mnoho lidí, málo gest.“ Výrok m?žeme mimo jiné vnímat jako narážku na nedostatek osobitosti a originality a p?enesen? jej aplikovat na webový copywriting: ?ím svobodn?jší a demokrati?t?jší médium, tím hroziv?jší je míra balastu.

Nikdo nezpochyb?uje, že grafika a celkový vizuální styl stránek jsou vlastn? obalem zboží a služeb, které tyto stránky zprost?edkovávají. Úpln? stejn? však m?žeme pohlížet na slova. N?kdy neuškodí dát p?esný význam a popis stranou a zamyslet se nad slovy jako nad obalem, který p?esv?d?uje a prodává. Transpozice obsahu do emotivn?jší roviny u mnoha lidí naráží na p?esv?d?ení, že p?ece hlavním kritériem text? je dostate?ná hustota klí?ových slov. Obraznost a hravost se odsouvá do pozadí na úkor popisnosti a rigidní optimalizace. Výsledkem je text napsaný pro roboty vyhledáva??. Možná stránky získají o n?kolik návšt?vník? navíc, získají ale také zákazníky? Vra?me se k úvodní tezi: „Mnoho lidí, málo gest.“ M?žeme ji chápat rovn?ž jako konstatování, že všichni vládneme podobným rejst?íkem perceptivních a kognitivních schopností. Reagujeme tedy podobn?, a proto se dají vyvodit ur?ité zákonitosti. Na co myslet p?i psaní text??

1. Jasn? a srozumiteln? Návšt?vníci nehledají grafomanské výtvory, ale konkrétní zboží a služby. Texty je k nim musejí jednoduše navád?t a zárove? jemn? p?esv?d?ovat. 2. Mén? je více Mén? textu více vybízí ke ?tení. Jedna úderná v?ta p?e?tená od za?átku do konce má v?tší vliv než blok textu, z n?hož se do o?í derou vytu?n?né superlativy jako lepší, kvalitní, profesionální… 3. Strukturování Dávkujte informace! Za?n?te n?kolika tezemi, které postupn? rozši?ujte. Návšt?vník se musí nejprve nadchnout, až pak ho zajímají detaily. 4. Originalita Originalita vás odlišuje od všech ostatních (podobných) stránek. S originalitou souvisí zapamatovatelnost, návratnost a úzce i míra doporu?ování. Pozor na originalitu za každou cenu, zejména smysl pro humor se velmi liší a m?že se vymstít. 5. Cílová skupina V?tšina text? se píše spisovnou ?eštinou v módu jakési univerzální akceptovatelnosti. Neuškodí, když se p?iblížíte mentalit? a zvyk?m potenciálních zákazník?. Pro skej?ácký obchod se hodí jiné jazykové prost?edky než pro prodejce bílé techniky. 6. „Máte možnost“ versus „Využijte“ Velké zaklínadlo „call to action“ aneb vytrvalý tah na branku. Návšt?vník nesmí uvíznout v pasivních frázích. Text na stránce by ho m?l navigovat k cíli. 7. Emoce Projd?te si pár svých posledních rozhodnutí. Možná vám p?ipadá, že je dokážete logicky zd?vodnit a dosp?li jste k nim racionálním zvážením všech pro a proti. Pak jste nejspíš výjime?ným a dokonale kauzálním organismem. U nás ostatních emoce ?asto racionalitu p?edcházejí. 8. Benefity Zd?raz?ujte výhody nad vlastnostmi. Stejný model ledni?ky má ve všech eshopech stejné vlastnosti. Váš obchod tak p?irozen? musí nabídnout n?co navíc. 9. Vrtochy zákazník? Zákazník nemusí být prvot?ídn? vzd?laný a dob?e nalad?ný. Vycházejte mu vst?íc. Používejte krátké v?ty. Zacházejte opatrn? s cizími slovy. Bu?te pozitivní. 10. První dojem První dojem je rozhodující. P?ed deseti lety, kdy k nám data v?tšinou tekla prost?ednictvím vytá?eného p?ipojení a prodlevy p?edstavovaly v?tšinu ?asu stráveného surfováním, jsme byli ochotni v?novat pozornost lecjakým výtvor?m. Dnes je snadn?jší kliknout na jiný odkaz. P?íšt? si prakticky rozebereme nej?ast?jší proh?ešky webových copywriter?.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

Copywriting Podíváme se na nej?ast?jší copywriterské chyby, které se pravideln? vyskytují v textech webových stránek. N?které jsou spíš…

Rozší?ená objednávka motivuje vaše zákazníky

Existuje v e-shopech od Shoptet velká ?ada marketingových nástroj?, jak motivovat zákazníky e-shopu k v?tším objednávkám, nebo k tomu, aby…

Marketingové taktiky e-shopu a poučení z retailu

Kamenné maloobchody a řetězce vyvinuly během tučných i hubených let mnoho technik, jak zákazníky nejen navnadit a získat, ale hlavně k…


Komentáře

(nezobrazuje se)