WallStreetBets neuv??itelný p?íb?h, který se zapíše do historie

404m.com, 30. ledna 2021 ve 23:50:31, 2x přečteno

Tento týden se stalo na akciovém trhu n?co neuv??itelného, co se zapíše do d?jin. Bylo neskute?né to sledovat, p?icházet tomu na kloub a analyzovat. A?koliv to na první pohled vypadalo nesmysln?, tak se mi v tom postupn? da?ilo hledat ur?ité vzorce. Ale projdeme si to postupn?.

WallStreetBets zkrácen? WSB je sociální skupina na Reddit, které se zabývá investováním do akcií. Je ur?ena pro mladé lidi, kte?í vzešli ze subkultury internetových mém?. V podstat? všechno pro n? je jeden velký mém. Probírají nap?íklad agresivní spekulace a pak doslova klábosí jak špatn? si vedou. V?tšinou jsou tyto diskuze oštítkované jako YOLO (internetový mém You Only Live Once – žijete pouze jednou).

?lenové sami sebe ozna?ují jako degenerates, v kontextu to však není myšleno jako urážka. Naopak sami sebe podporují jako “fellow brethren” (spolubrat?í), ?asto hodn? zkomolen?. Vlastn? je tam hodn? slangu, akcie jsou stonks, tendies jsou zisky, shorta?i jsou ozna?ování jako gay bears atd.. Pro outsidera ta komunita m?že p?sobit doslova jako n?jaký “gang”, který mluví a píše v hieroglyfech :) Internetové mémy jsou velmi d?ležitou sou?ástí, takže jejich znalost je nutná plus to chce ješt? znát reference na aktuální události dalších internetových subkultur.

Pokud chcete tuto komunitu sledovat tak nejd?ležit?jší jsou pojmy diamond hands (diamantové ruce), respektive jejich emoji ekvivalent ????????. To jsou ?lenové kte?í drží akcie za každou cenu. Opakem jsou paper hands. Dále DD (z?ejm? due diligence), to ozna?uje lidi, kte?í hledají zajímavé kousky. Bagholder jsou ?lenové, ale i pozice, které se propadly. Tento termín se objevil i na subkultu?e Money Twitter – tam se dají najít n?kdy zajímavé tipy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – b?eznové papírování

P?iznám se, že tento rok postarat se o celé papírování mi dalo zabrat. Jak se pandemie p?esunula i do ?R, ?lov?k se zam??í na jiné priority.…

Prodané .cz domény 15. – 21. ?ervna

Tento týden se v?tšina prodej? uskute?nila na dAukce, celkem za 46.415 CZK, dokonce jeden prodej, který se zapíše mezi nejdražší prodané…


Komentáře

(nezobrazuje se)