Využil jsem menší korekci a koupil Intel

404m.com, 12. května 2021 ve 00:46:54, 0x přečteno

V posledních týdnech jsem koukal do akcií ?ím bych mohl vylepšit mé Dividendové portfólio. Teprve v?era jsem našel Intel ($INTC). Ale najít zajímavý kousek nebylo nic lehkého. Naposledy jsem p?ikupoval v b?eznu akcie REIT datacenter $COR, $CONE a komunika?ní infrastruktury $AMT. V b?eznu byl na NASDAQ p?kný propad a tyto akcie nejenže vyplácí dividendy, ale je zde i prostor pro r?st.  ?íkám jim hybridní akcie :) První takovou jsem koupil v listopadu 2020. Jednalo se $CSCO a od té doby jsem n?co málo vyd?lal na dividendách a ješt? akcie posko?ila o 31,56 %.

O nedostatku ?ip? se mluví dlouhou dobu. N?kdo z toho viní t?ža?e BitCoin jiní ?íkají, že prost? roste spot?eba IT za?ízení ve sv?t?.  Samoz?ejm? ?lov?k by ?ekal, že za t?chto podmínek spole?nosti vyráb?jící procesory prost? navýší výrobu, následn? zisky a jejich akcie poletí vzh?ru. No ono to není až tak jednoduché.

Procesory jsou jednou z nejsložit?jších v?cí, jakou ?lov?k zvládl kdy masov? vyráb?t. Velká poptávka po nich a tlak na zvýšení výkonu žene pokrok kup?edu, ale p?ijde mi že tento segment je daleko nap?ed. No posu?te sami.

Vyrobení procesoru trvá zhruba t?i m?síce. Používá se až 100 vrstev materiálu, které se p?idávají, upravují, odstra?ují. N?které ze t?chto vrstev mají tlouš?ku jednoho atomu. Na to se používají pouze specializované stroje které upravují p?i výrob? teplotu, tlak a elektrické a magnetické pole. Vyrábí je jen pár firem na sv?t? (nap?íklad $AMAT, $LRCX, Tokyo Electron Ltd). Nap?íklad stroje $ASML vypalují vzory do materiálu ze silikonu, z kterých se stanou transistory, v tak malém m??ítku, že je nutné použít extrémní ultrafialoví sv?tlo, které se vyskytuje jen ve vesmíru. Stroje $ASML jej vytvá?í ve specializovaném kontrolovaném prost?edí, kdy zasáhnou laserovým pulzem tekuté kapi?ky cínu, ?ímž je vypa?í a vznikne požadované ultrafialové sv?tlo. Dále je použitá ješt? soustava zrcadel, které upraví vlnovou délku sv?tla.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Praskající bublina?

A?koliv jsem první akcie koupil už koncem roku 2012, tak jsem spíše investoval opravdu sezónn?. To se zm?nilo v roce 2020, kdy jsem využil

Prodané .cz domény 10. – 16. kv?tna 2021

V?tšinu volného ?asu jsem v?noval investování. Po delší dob? se objevila zajímavá p?íležitost pro rozší?ení dividendového portfólia.…


Komentáře

(nezobrazuje se)