Verisign doménový report Q4/2019

404m.com, 14. března 2020 ve 23:51:02, 1x přečteno
Verisign doménový report Q4/2019

Verisign se stará o domény .com a .net. Je tak s p?ehledem nejv?tším registrem na sv?t?. Mimochodem stará se o 2 z 13 sv?tových root server?. Jeho pravidelné reporty nám však dovolují nahlédnout do statistik všech domén prvního ?ádu.

Co se týká nTLD t?ch bylo 29,3 milionu. Meziro?n? jich p?ibylo 5,5 milionu (zhruba 23,2 %). A?koliv si ?lov?k m?že vybrat ze stovek zajímavých TLD, tak 63,3 % všech registrovaných je TOP 10 nTLD. Jen pro zajímavost práv? te? v ?R nejvíce letí .online (15,65 %), .cloud (9,63 %) a .shop (4,9 %).

ngTLD respektive geo TLD je ozna?ení pro domény s názvem n?jaké lokality. V?tšinou se jedná o velká m?sta. Je ur?ena pro užší skupinu uživatel?, kte?í mají zájem o využití lokálního trhu. Na konci roku 2019 bylo delegováno 48 ngTLD, které mají více jak 1K registrovaných domén.

Po?et domén ve sv?t? stále roste, což asi nikoho nep?ekvapí, n?jaká náhrada za n? zatím není. A? se o to snaží, tak sociální sít? je opravdu nenahradí. Co se týká nár?stu nTLD, tak tam je t?eba brát v potaz velké investice do reklamy a r?zných propaga?ních akcí. Ten ?asto funguje jen do?asn? (viz. t?eba .xyz, která vládla kdysi žeb?í?k?m, protože je registr rozdával zdarma). Na druhou stranu v minulém roce jsem si všiml opravdu razantní nár?st propagace nTLD u ?eských hostingových firem. .cz doména by mohla závid?t.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nový report PageFair o blokování reklamy ukazuje velký nár?st u mobil?

Blockthrough (d?íve PageFair) je spole?nost, která se zabývá detekcí software na blokování reklam. Jejich studie PageFair Adblock Report od…

Domén už je 370,7M a stále p?ibývají, odhalila kvartální zpráva Verisign

Celkový po?et domén narostl za poslední 3 m?síce 0,6M na 370,7M. Meziro?ní r?st je 3 %. Podíl regionálních domén (ccTLD) je zhruba 43,3 %…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se…


Komentáře

(nezobrazuje se)