Vadí odkazy na stránky v jiném jazyce a má text odkazu n?jaký vyšší smysl?

404m.com, 25. července 2018 ve 00:04:56, 4x přečteno

Koncem ?ervna se na Google Webmaster Central IRL office-hours ?ešila otázka odkaz?. Padli dv? velmi zajímavé otázky, na které odpov?? není až zas tak p?ekvapivá, na druhou stranu p?ímá odpov?? od Google ve sv?t? SEO je i po tolika letech celkem vzácná záležitost :)

Jedním z dobrých zdroj? témat jsou zahrani?ní blogy a magazíny. Sice žijeme v budoucnosti, kde se anglicky u?í úpln? všichni už od 90. let minulého století, ale popravd? v?tšina lidí je na tom hodn? špatn?. Jsou dokonce obory, kde v podstat? p?ekladem anglického text? vytvá?íte naprosto unikátní obsah, který by jinak dané cílové skupin? naprosto unikl. Samoz?ejm? neanglické jazyky mají ješt? v?tší potenciál. Navíc pravidelným p?ekladem, klidn? i volným, sami dob?e trénujete ;)

Pokud se necháte inspirovat, tak k tomu samoz?ejm? pat?í i zp?tný odkaz na zdroje. Odkazovat by se m?lo, protože jinak celý internet postrádá smysl ;) Základní myšlenka Google Page Ranku je stále skv?lá. Ur?it autoritu webové stránky, podle toho kolik jiných autorit naodkazuje. Tohoto konceptu se v pozm?n?né form? Google jist? jen tak nevzdá. Jenomže jak jsou na tom vlastn? ty odkazy na zahrani?ní zdroje? Fungují stejn?? Mají jinou váhu?

John Mueller dostal otázku, zdali odkazy na weby v jiném jazyce jsou v po?ádku. Odpov?d?l (29:07), že by si o n? ned?lal starosti, je dobré propagovat to co by se našim ?tená??m mohlo líbit. O SEO by si ned?lal starosti.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Evoluce v prolinkování?

Už jsem udělal velké množství experimentů, které vždy směřovali k tomu, aby jsem měl hmatatelné výsledky v něčem tak relativním jako

Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu…


Komentáře

(nezobrazuje se)