V roce 2018 top 0,1 % .com domén tvo?ilo 29 % z celkové ceny

404m.com, 20. září 2019 ve 01:21:20, 5x přečteno
V roce 2018 top 0,1 % .com domén tvo?ilo 29 % z celkové ceny

Zajímavá studie na datech z Namebio se objevila na jednom z blogu na diskuzním fóru namepros. Autor prošel databázi všech prodaných .com domén za rok 2018 s cenou v?tší jak 100 USD a zjiš?oval kolik procent domén tvo?ilo jakou ?ást trhu.

NameBio je databáze prodaných domén, kde se shromaž?ují známe prodeje. Neobsahuje sice vše, ale jejich databáze pat?í rozhodn? k nejv?tším. Tvo?í jí 1,7 milion? prodej? za celkovou ?ástku 1,8 miliardy USD. V?tšinu tvo?í .com domény, ale najdeme tam nap?íklad i .cz domény, které se prodaly p?es známé auk?ní portály.

Ale zp?t ke studii. Bob Hawkes vytáhl data o prodaných .com doménách za více jak 100 USD v roce 2018. Což bylo 69.900 prodej? za celkovou cenu 87,8M USD. Jednotlivé prodeje rozd?lil do skupin podle ?ástky. Z výsledku mu pak vyšla celkem zajímavá ?ísla. Nap?íklad že celkem bylo jen 71 prodej? za více jak 100K, které ovšem tvo?ili 25,5M USD, tedy 29 % z celkové ?ástky.

Samoz?ejm? o spoust? prodej? se neví. Zajímali by nás jist? hlavn? ty velké. Hodn? bude i t?ch malých. Pokud bychom ale p?ipustili že se o všech nemluví tak n?jak rovnom?rn?, tak nám  n?jak vyjde jak to domainingem ve skute?nosti je. ?asto se do?teme o tom, jak se domény prodávají za miliony a kolik v doménách vlastn? je pen?z. No a když se do toho pustíte tak vlastn? zjistíte, že jste n?kde v tom mediánu za t?ch 24 USD :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 16. – 22. zá?í

Tento týden byl jeden z nejlepších za posledního p?l roku. Vekou zásluhu na tom má i doména barevnyrok.cz, který se prodala za 16K CZK na…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017

Escrow ve své zpráv? poodhalil kolik pen?z se to?í v doménách

Escrow.com je služba, která funguje jako notá?ská úschovna. Oblíbili si jí zvlášt? domaine?i. Když chcete n?komu bezpe?n? prodat doménu,…


Komentáře

(nezobrazuje se)