Uživatelé sociálních sítích se cítí zaplaveni reklamou, ale p?esto ochotn? klikají a nakupují

404m.com, 28. dubna 2019 ve 01:49:07, 3x přečteno

Poslední studie Blue Fountain Media se zam??ila na placenou reklamu na sociálních sítích a její vnímání uživateli. Do výsledku bylo zapo?teno 1000 uživatel? z USA ve v?ku 18-55.

65 % uživatel? se líbí, když vidí reklamu na produkt, který je zajímá ale p?edtím o n?m nev?d?li. Sociální sít? se tak zdají být ideální pro propagaci nových a nevšedních produkt? a služeb. O?ividn? sociální sít? vnímají lidé stále jako zdroj nových informací. Staré reklamy tedy vid?t necht?jí.

36 % ú?astník? pr?zkumu uvedlo, že nejv?tší motivací pro zakoupení produktu je sleva. Takže pokud zvažujete propagaci na sociálních sítích zkuste p?íšt? do náklad? zahrnout i slevu.

31 % uživatel? akceptuje reklamy na své oblíbené sociální sít? z d?vodu že by jinak za ní museli platit. Tohle je celkem p?ekvapivé. Na druhou stranu pr?zkum byl proveden v USA. U nás si troufám ?íct, že by to dopadlo trochu jinak.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google nasadí reklamu na svou homepage, chce prost? víc pen?z

Tento rok má Google v plánu velice kontroverzní nasazení reklamy na domovskou stránku své mobilní aplikace, kterou mají snad všechny mobily s…

Až 60 % kliknutí na reklamu na mobilech je omylem

Podle výzkumu spole?nosti Retale je až 60 % kliknutí na reklamu na mobilních za?ízení omyl. Ostatn? není se ?emu divit, zkuste si nap?íklad na…

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…


Komentáře

(nezobrazuje se)