Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

patrikpilous.cz, 21. ledna 2024 ve 15:32:44, 6x přečteno
Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

Pojem digitální marketing (digital marketing) obecn? ozna?uje používání webových stránek, aplikací, mobilních za?ízení, sociálních médií, vyhledáva?? a dalších digitálních prost?edk? k propagaci a prodeji výrobk? a služeb. Tento pojem m?žeme brát jako synonymní k online marketingu, i když kdybychom šli do podstaty slov, tak bychom n?jaké drobné rozdíly našli.

Pojem digitální marketing za?al být populární s rozsáhlým rozší?ením internetu v 90. letech 20. století. Samotný vynález internetu a jeho masové rozší?ení je nejpodstatn?jší podmínkou rozvoje digitálního marketingu. Marketé?i pracující v oblasti digitálního marketingu se cht?li po roce 2005 vy?lenit a odlišit od starých reklamních agentur devadesátých let a ukázat, že d?lají trochu n?co jiného.

Digitální marketing zahrnuje sice mnoho stejných princip? jako tradi?ní marketing a je ?asto považován za další zp?sob, jak mohou spole?nosti oslovit spot?ebitele a porozum?t jejich chování. Spole?nosti ve svých strategiích ?asto kombinují techniky tradi?ního a digitálního marketingu. Ale stejn? tak dob?e vzniklo odv?tví e-commerce, které je závislé tém?? pln? na digitálním marketingu. Digitální marketing však s sebou p?inesl ?adu nových profesí i kanál?. Poj?me se na to podívat.

Marketing zahrnuje širokou škálu technik a médií, které mohou spole?nosti využít k aplikaci marketingového mixu na spot?ebitele a ke zlepšení svého podílu na trhu. Aby byl úsp?šný, vyžaduje nastavení marketingové strategie, výb?r vhodných kanál? a samotnou exekuci. Profesionální marketé?i se t?chto úkol? ujímají bu? intern? v jednotlivých spole?nostech, nebo extern? v digitálních marketingových agenturách ?i jako freelance?i.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

Marketingový mix je ob?as brán jako synonymum ke zkratkám 4P, 5P, 7P, 8P nebo 4C. Jedná se o extrémn? známý a pro v?tšinu lidí i…

Marketing a KPI: 6 nejznám?jších a pro? je mít?

Klí?ové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) jsou kvantifikovatelné metriky, které ukazují výkon firmy (marketingu) ve…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen


Komentáře

(nezobrazuje se)