Umí Googlebot scrollovat?

404m.com, 20. října 2018 ve 00:32:13, 3x přečteno

Zajímavá debata se rozjela v SEO kruzích kolem tématu zdali umí Googlebot scrollovat na stránce. Gary Illyes – Webmaster Trends Analyst z Google prohlásil na konferenci PubCon, která se konala te? v ?íjnu, že to neumí. Prost? neproto?í virtuální kole?ko myši. Naproti tomu John Mueller v jednom ze svých videí p?ed rokem ?ekl, že trochu scrolluje. Takže jak to je?

Možná si ?íkáte, že o nic velkého p?ece nejde. Jenomže na tom jestli se obrazovka pohne závisí koncept lazy load a infinite scroll. Lazy load na?ítá data když jsou pot?eba. Infinite scroll zase na?ítá stránku postupn?, podle toho jak na ní scrollujete – nahrazuje v podstat? stránkování.

Osobn? si myslím, že má pravdu Gary Illyes. Oba výše uvedené koncepty ve v?tšin? p?ípad? vyžadují JavaScript a popravd? nemyslím si, že by JavaScript Googlebot na stránkách n?jak aktivn? spoušt?l. Ano Googlebot JavaScript na stránce prochází a hledá v n?m obsah, ale spustit jej už neumí. N?kde jsem dneska zahlédl, že spustit JavaScript na stránce je 100x náro?n?jší na procesorový výkon, než jen b?žné parsování HTML stránky. To by Googlebot spot?eboval p?id?lený rozpo?et pro váš web velmi rychle.

A co mohl mít tedy John Mueller na mysli? Když Googlebot získává obsah tak má pro desktopy nastavenou výšku obrazovky 10 tisíc px, pro mobily pak 12.140 px. Toto používá pro své vykreslování obsahu. Tedy ve skute?ností tak trochu scrolluje v porovnání s b?žnými obrazovkami :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte,…

Kde najít informace o crawlerech, robotech a scannerech, kte?í prochází váš web

?ím více odkaz? na váš web vede, tím více r?zných automatických robot? jej navšt?vuje. Ve v?tšin? p?ípad? se jedná o neškodné…

Jak na populární Google Sitemaps?

Na Google Sitemaps se dá nahlížet ze dvou pohled?. V zásad? se jedná pouze o XML dokument, který shrnuje, jaké stránky máte na vašem…


Komentáře

(nezobrazuje se)