Tiptrans – logistika v dob? Coronaviru

podnikanivusa.com, 28. března 2020 ve 17:22:17, 1x přečteno

Napsat tento ?lánek m? napadlo když jsem si p?e?etl o té cest? do Kanady. Musel jsem se usmát, protože i já v tu dobu cestoval a to do Vietnamu. Tak nejd?ív n?co málo o té cest? a pak napíšu n?co o podnikání v oboru logistiky v souvislosti s COVID-19.

V mém p?ípad? šlo o dovolenou. Odlétal jsem 3. b?ezna. Všchni známí m? od toho zrazovali, ale vzhledem k tomu, že Vietnam byl v té dob? (a po?ád je) bezpe?n?jší než ?R tak jsem strach nem?l. Bylo tam minimum p?ípad? a navíc na opa?né stran? zem?. B?hem 14 dní se situace dost zm?nila. P?ibylo tam pár p?ípad? a i když to bylo opravdu minimum na tak velikou zemi, tak vláda za?ala okamžit? jednat. Lidi najednou za?ali nosit roušky, na mnoha místech se za?ala m??it teplota, všude se objevila desinfekce a každému denn? chodili SMS s aktuálním stavem a radou co d?lat (udržujte si odstup, myjte si ruce, noste roušku). Podél cest se objevily bannery s návodem, jak se chovat. Nebylo to p?ikázáno, ale líbilo se mi, jak ta nová pravidla spole?nost vzala za své v rekordn? krátké dob?. Lidi byli v pohod?. Osobn? mi to nep?išlo divné, žil jsem pár let v Hong Kongu a byl jsem zvyklý, že lidé t?eba nosí roušky. Ten pocit tam však ost?e kontrasoval v tím, co se d?lo v ?R, kde se d?lala jedna bota za druhou a mezi lidmi za?ala panika.

Pár dní p?ed koncem už nebylo úpln? jasné, jestli bude let do ?R v pohod?. P?ekotn? se po?ád n?co navrhovalo a nikdo si nemohl být jistý co se stane druhý den. Bylo mi jasné, že jakmile se uzav?ou hranice tak drasticky klesne po?et let? a bude problém se vrátit. Nakonec to vyšlo, ale bylo to opravdu za p?t minut dvanáct. Po odletu z Vietnamu se zem? uzav?ela pro lidi z EU a p?ilet?l jsem v ned?li, v podstat? posledním spojem. V pond?lí se uzavíraly hranice. Neodpustím si podotknout, že jsem byl opravdu šokovaný. Po p?íletu na pražské letišt? nikoho nezajímalo odkud ?lov?k p?ilet?l. Žádné m??ení teploty. Prázdné desinfek?ní stojany. Obrovské shluky lidí p?ed imigra?ním, nama?kaní na sebe. V tu chvíli jsem už vid?l, že u nás se opat?ení prost? d?lají “?ím víc tím líp” ale nikdo nad tím nep?emýšlí. Vláda to umí d?lat hrubou silou, ale neumí to d?lat chyt?e.

A te? k tomu podnikání. Provozuji Tiptrans (https://www.tiptrans.com/cs/), firmu, která p?eposílá zásilky (ala Shipito) Máme sklady v 5 zemích – v Hong Kongu, ?ín?, Anglii, N?mecku a v ?R. Vždycky jsem si ?íkal, že je fajn být takto rozkro?ený, protože p?ípadná krize v jedné zemi ten business nepoloží. Opa?ná strana mince je ta, že frekvence “potíží” je vyšší, protože po?ád se n?kde n?co d?je.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Příběhy z dávných dob – AffiliateMan

Po dlouhé době jsem náhodou znovu potkal člověka, kterému budeme v tomto článku říkat Affiliate Man. Setkal jsem se s ním poprvé kolem…

Využití lidské tváře na webu

Nejen v podnikání na internetu je vhodné využít některých poznatků z oboru psychologie. Od dob Sigmunda Freuda uběhlo značné množství…

Covid-19 situace v Los Angeles a oslavy Dne nezavislosti

V USA je zitra velky svatek 4th of July – Indepence Day (narozeniny Ameriky) a Los Angeles a i okolnich okresech se znovu zavadeji restrikvni…


Komentáře

(nezobrazuje se)