Slovenská WY Group p?ikoupila do svého portfólia hosting? spole?nost Savana

cn130.com, 1. července 2021 ve 01:52:28, 1x přečteno
Slovenská WY Group p?ikoupila do svého portfólia hosting? spole?nost Savana

Slovenská spole?nost WY Group je u nás dob?e známá. Stojí za ní investi?ní fond Sandberg Capital. Postupn? skupuje ?eské a slovenské hostingy. Vznikla v roce 2014 spojením slovenských hosting? Webglobe a Yegon. V listopadu 2019 koupila jeden z nejv?tších ?eských hosting? Ignum. V b?eznu 2020 do svého portfólia p?idala Stable. V zá?í 2020 pak ješt? Hosting90. A te? se objevila tisková zpráva, že další její akvizicí byla spole?nost Savana.

WY Group tak na ?eském trhu prost?ednictvím t?chto spole?ností bude hostovat tém?? 60 tisíc .cz domén, což je bude ?adit na 4. místo. Aktuální rozložení TOP 25 spole?ností vypadá následovn?:

Co se týká Savana, tak si tento hosting pamatuji hlavn? ze zlatých dob Webtrhu, kde hodn? ?asu trávil majitel. Pro Savanu byla v té dob? dominantní hlavn? služba VMS, kde v podstat? jediným konkurentem byl ?eský Hosting. Bylo tu samoz?ejm? více spole?ností, které nabízeli VMS. N?které už neexistují. Nicmén? neprodávali tolik anebo jejich nabídka nebyla zajímavá. Nikdo z velkých hrá?? se do VMS za dobré ceny dlouhé roky nepoušt?l.

Savana dlouhé roky jela celkem agresivní marketing, ovšem p?ed pár lety se to zlomilo a postupn? zmizela z pov?domí. Sociální sít? mrtvé, na Webtrhu ani nikde jinde už se o nich nepsalo. M?li však stále velké množství zákazník?, a tak jsem je za?adil i do mého Ultimátního testu webhosting? s tarifem Savana 101. Savana nikdy nem?la špatné služby. Ukázaly to i moje testy. Problém byl, že své služby neposouvali dále. Nap?íklad v listopadu 2020, kdy jsem testoval verze PHP, tak Savana 101 um?la jen PHP 7.3 beta. Konkurence už um?la poslední PHP 7.4 a b?hem prosince 2020 už více jak polovina dokonce nabízela PHP 8.0.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ?ervna – 4. ?ervence 2021

Za?ali nám prázdniny a s nimi i výrazn? klesla aktivita lidí na internetu. Všichni cht?jí být venku a užívat. Dohnat to, co bylo za poslední…

Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

Koncem kv?tna jsem psal ?lánek, že WY Group koupila Savana a te? spole?nost vydala zprávu o další úsp?šné akvizici. Tentokrát se jí poda?ilo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…


Komentáře

(nezobrazuje se)