Texty na web a reklamní texty (copywriting)

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 1x přečteno
Texty na web a reklamní texty (copywriting)

P?enést myšlenku i emoci. Zaujmout. Nadchnout. P?edjímat otázky. P?esv?d?it. P?esn? takové texty vám jako reklamní a marketingový copywriter rád p?ipravím. Budou originální a ú?inné. Texty pro webové prezentace a e-shopy Brožury, manuály, katalogy Web je stále ?ast?ji hlavním a nejd?ležit?jším kontaktním a prodejním místem. Pokud v?nujete pozornost vizuálním prvk?m webových stránek, m?li byste stejnou pozornost v?novat i text?m. Grafika rozhoduje o prvním dojmu – prodává však text. Vymyslím strukturu, rozsah, obsah a podobu propaga?ních brožur, katalog?, manuál? ?i korporátních ?asopis?. Poznám váš produkt, projekt ?i službu a vtisknu obsahu jedine?ný výraz, který bude informa?n? hodnotný, obsahov? správný a marketingov? cílený. Víte, jak správn? oznámit vznik nového projektu? Máte k dispozici prostor v médiu a chcete jej optimáln? využít? Chcete oslovit zákazníky ?i obchodní partnery? Všude tam, kde má text plnit konkrétní cíl, se vyplatí, aby jej p?ipravil ?lov?k s marketingovým myšlením a citem pro jazyk. D?v?ryhodnost Tah na bránu Styl, šmrnc a vtip Dobré texty mají promyšlený obsah, strukturu a zárove? mluví jazykem cílové skupiny zákazník?. ?íkejte zákazník?m to, co pot?ebují a cht?jí slyšet. Obchodní text není spole?enská konverzace, ale marketingový nástroj. Využijte sílu každé v?ty ke svému prosp?chu. Jsme stále vystaveni p?ívalu sd?lení a podn?t?. Zapamatujeme si jen ty, které vybo?ují z pr?m?ru. Najd?te si vlastní styl. N?kdy sta?í zadání ujasnit e-mailem ?i telefonicky a m?žu se ihned pustit do tvorby text?. U rozsáhlejších projekt? a u projekt?, které vyžadují speciální znalosti, je vhodné se sejít a vše osobn? probrat. V každém p?ípad? platí, že výsledné zn?ní text? je až to, s nímž jste bezvýhradn? spokojeni. Cena copywritingu se pohybuje v rozmezí 1200 – 2000 K? za normostranu v závislosti na dostupnosti podklad?, tématu, rozsahu a termínu dodání. Cena zahrnuje konzultaci k projektu a gramatickou korekturu finálních text?. P?esnou cenu vám sd?lím, jakmile se seznámím se zadáním. Návšt?vník webu má omezené možnosti interakce. Proto je d?ležité, aby dostával adekvátní informace a ve správném po?adí. Kvalitní obsah je tou nejlepší SEO optimalizací – práv? díky n?mu lidé na váš web p?icházejí a nalézají jej. Každý návšt?vník, který váš web rychle opustí, znamená promarn?nou šanci. Kvalitní texty pomáhají návšt?vníky prom?nit v zákazníky. Texty na web p?edstavují jednorázovou investici, která má (na rozdíl t?eba od reklamy) trvalý efekt. Texty vás reprezentují všude tam, kde nem?žete vystupovat osobn?. Pokud o?ekáváte, že psané slovo bude plnit konkrétní obchodní ú?el, nesta?í jen znalost dané problematiky. Stejn? d?ležité je pochopit cílovou skupinu, zákonitosti toho kterého textového útvaru a osv?d?ené best practices postupy. Úrove? a originalita sd?lení odráží úrove? vaší zna?ky / firmy. Slova a v?ty nesou vedle konkrétních význam? také emoce. Kvalitní texty pracují se všemi rovinami vyzn?ní. Navrhuji ?ešení reklamních a komunika?ních kampaní. Snažím se nacházet neot?elé a originální koncepty, kde vtip a nápad jsou d?ležit?jší než rozpo?et. Pro každý online projekt je klí?ový obsah – práv? díky n?mu lidé stránky nacházejí ?i sdílejí, kv?li n?mu se vracejí. Nabídn?te jim tedy to, co je skute?n? zajímá. Komunikace o produktech ?i službách m?že mít mnoho podob. Zkuste se zákazníky hovo?it p?ímo, otev?en? a zjiš?ovat, co je zajímá. Uvidíte, že se to vyplatí.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Málo výkonný web. Pomůže designér nebo copywriter?

Jak může (ne)probíhat spolupráce s copywriterem? Oslovila mě majitelka e-shopu s dětskými knihami: Lidé web navštěvují, ale málo…

Reklama a marketing v sociálních sítích

Soci­ální sít? (mik­rob­lo­go­vací, komu­nitní, geo­lo­ka?ní) jsou prosp?šné zejména p?i ší?ení pov?­domí o zna?ce,…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…


Komentáře

(nezobrazuje se)