Reklama a marketing v sociálních sítích

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 1x přečteno
Reklama a marketing v sociálních sítích

Soci­ální sít? (mik­rob­lo­go­vací, komu­nitní, geo­lo­ka?ní) jsou prosp?šné zejména p?i ší?ení pov?­domí o zna?ce, pro­duk­tech a službách, p?i zís­ká­vání návšt?v­ník? nebo p?i inter­ak­tivní komunikaci se zákaz­níky. Vy tam ješt? nejste? Komunika?ní strategie Školení / Vedení Reklama Kde, co a jakým zp?sobem ?íkat? Pokud se shodneme, že využití sociálních sítí je pro vás vhodné, pomohu vám definovat a nastavit obsah pro jednotlivé komunika?ní kanály a jejich dlouhodobý sm?r. Komunikace musí být pro vaše zákazníky (p?íznivce) zajímavá a n??ím p?ínosná. Nau?ím vás sociální sít? sebejist? používat, abyste nad nimi m?li plnou kontrolu. Vysv?tlím vám, co a jak funguje, jaké dodržovat zásady, jaké postupy jsou efektivní. Také se mohu o komunikaci v sociálních sítích starat sám. Na sociálních sítích lze rovn?ž ú?inn? inzerovat. Zejména Facebook nabízí široké možnosti cílení reklamy podle ?ady soci-demografických ukazatel?. Díky tomu lze p?esn? oslovit cílovou skupinu. P?ipravím pro vás kvalitní a optimalizovanou PPC kampa? (platba za proklik). Obliba r?zných sociálních sítí rychle roste a lidé zde tráví stále více ?asu. Otev?ená komunikace rozvíjí zna?ku a renomé. Síla komunity pomáhá viráln? ší?it informace (a tedy oslovovat nové zákazníky). Rychle a bezprost?edn? m?žete reagovat na všechno, co se týká vašeho oboru. Texty (copywriting) Píši webové, reklamní a obchodní texty, které mají švih, zaujmou a jsou p?esn? cílené. Promyšlené texty skute?n? prodávají a pomáhají profilovat zna?ku. Kreativní koncepty Navrhuji ?ešení reklamních a komunika?ních kampaní. Snažím se nacházet neot?elé a originální koncepty, kde vtip a nápad jsou d?ležit?jší než rozpo?et. Obsahová strategie Pro každý online projekt je klí?ový obsah – práv? díky n?mu lidé stránky nacházejí ?i sdílejí, kv?li n?mu se vracejí. Nabídn?te jim tedy to, co je skute?n? zajímá.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

5 d?vod? pro? nové služb? na monetizaci nejen web? PRyard v?novat pozornost

Te? dávejte hodn? dobrý pozor, protože jsem po dlouhé dob? objevil n?co nového, co m?že oživit anebo rozjet vaše online podnikání. Pokud…

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…

Google nasadí reklamu na svou homepage, chce prost? víc pen?z

Tento rok má Google v plánu velice kontroverzní nasazení reklamy na domovskou stránku své mobilní aplikace, kterou mají snad všechny mobily s…


Komentáře

(nezobrazuje se)