Tém?? 80 % ?asu trávených na sociálních sítích pat?í uživatel?m s mobilním za?ízením

404m.com, 4. dubna 2016 ve 20:44:40, 33x přečteno

Z pr?zkumu 2016 U.S. Cross-Platform Future in Focus vzešlo pár zajímavých ?ísel. Tém?? 80 % ?asu, který Ameri?ané tráví na sociálních sítích je prost?ednictvím mobilního za?ízení (67 % p?ipadá na mobilní telefon, 12 % na tablet). Ovšem pozor 70 % je prost?ednictvím instalované aplikace (jen 9 % p?istupuje p?es web). Mimochodem nedávno jsem ?etl ?lánek, že uživatelé mobilních za?ízení už z v?tší ?ásti p?istupují na internet pomocí instalovaných aplikací. Takže pokud chcete prorazit chce to vlastní aplikaci.

I když se jedná o data z USA, je otázkou zdali pro kampan? na sociálních sítích nep?ipravit speciální web uzp?sobený pro mobilní za?ízení. Žádný responzivní design, to je jen takové ohýbání, ale opravdu ud?laný web na míru.

Pokud n?která sociální sí? opravdu roste tak je to Snapchat. Zvlášt? u mladých lidí se zdá, že jim více vyhovuje komunikace 1vs1 místo klasického „pot?ebuji to ?íct všem“.

P?emýšleli jste n?kdy nad tím, že za takových 80 let bude na Facebooku 1,6 miliardy ú?t? mrtvých lidí? Zajímav?jší ale bude okamžik, kdy tam bude více mrtvých než živých – Zombiebook,. Vzhledem k tomu, že mladé lidi už tolik netáhne by bylo zajímavé tento datum vypo?ítat. Pr?m?rný v?k podle zemí máme :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. ?ervence

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je replika.cz za 4.201 CZK. Celkem hezký kousek. Na repliky.cz se nachází eshop s prodejem replik…

BlueBoard zavádí jako první v ?esku Let’s Encrypt pro všechny

Hostingová spole?nost BlueBoard Hosting informovala ve své tiskové zpráv?, že jako první v ?esku nabízí SSL certifikáty zdarma pro všechny…

Až 60 % kliknutí na reklamu na mobilech je omylem

Podle výzkumu spole?nosti Retale je až 60 % kliknutí na reklamu na mobilních za?ízení omyl. Ostatn? není se ?emu divit, zkuste si nap?íklad na


Komentáře

(nezobrazuje se)