T?i nTLD žádají ICANN o zrušení

404m.com, 18. června 2020 ve 16:44:29, 4x přečteno

ICANN má t?i nové žádosti o zrušení nTLD. Konkrétn? se jedná o .sbs australské rádiové a televizní sít? Special Broadcasting Service, .rightathome je ukon?ený brand od SC Johnson a .symantec, která kon?í protože Symantec se p?ejmenoval na NortonLifeLock Inc. Vzhledem k tomu, že se jedná o brandové nTLD, tak by mohlo dojít k jejich zrušení.

Celkový po?et žádostí o ukon?ení provozu nTLD tak narostl na 79 (4 byly však staženy). Po?ídit si nTLD p?itom je náro?ný a drahý proces. Jen aplika?ní poplatky jsou 185K USD.

Zatímco u .rightathome a .symantec se dá zrušení chápat, tak u t?eba .sbs respektive Special Broadcasting Service je to spíše o tom že nev?dí jak domény využívat. Nejsou však jediní. I velké zna?ky vzdali svou nTLD. V roce 2017 to byl nap?íklad McDonald’s se dv?ma svýma nTLD .mcd a .mcdonalds. Požádali si o ní už v roce 2012 a p?itom s nimi nem?li v?bec žádné plány (doména byla delegována 02.08.2016 a žádost o zrušení poslali 09.05.2017), což je pro celosv?tov? p?sobící zna?ku ?et?zce rychlého ob?erstvení neuv??itelné.

Netýká se to však jen zna?ek. Svou doménu vzdávají i m?sta. V roce 2018 to byl nap?íklad .doha (Katar). Rok 2018 byl pro nTLD celkem drsný. Další zajímavé rušené nTLD – .active (The Active Network), .epost (Deutsche Post AG).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Wedos spustil vlastní registraci nTLD

Dnes ve ve?erních hodinách se na Twitter profilu nejv?tší hostingové spole?nosti u nás objevila první nabídka nTLD. Bylo to trochu…

Prodané .cz domény 11. – 18. listopadu 2018

Nejdražší z nich byla mfof.cz za 3,3K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény…

Velký pr?zkum ICANN pov?domí o nTLD a gTLD

ICANN si nechal ud?lat pom?rn? rozsáhlý pr?zkum o nTLD a gTLD. Zkoumal p?itom jak se na n? dívají návšt?vníci i majitelé domén. V?tšina dat…


Komentáře

(nezobrazuje se)