Sociální sí? GAB p?ipravuje komentá?ový systém pro všechny weby, v?etn? toho vašeho, který nebude moct nikdo moderovat

404m.com, 27. února 2019 ve 00:18:46, 6x přečteno
Sociální sí? GAB p?ipravuje komentá?ový systém pro všechny weby, v?etn? toho vašeho, který nebude moct nikdo moderovat

Zatímco v?tšina sv?ta se snaží internet omezovat, tak existují projekty, které se snaží r?zná taková omezení obcházet. Je zajímavé je pak s odstupem ?asu sledovat – podívat se jak by vypadala skute?ná internetová anarchie :) Mezi takové projekty pat?í i sociální sí? GAB.

GAB jako základ pro moderování p?ísp?vk? používá Listinu práv a svobod USA. Díky tomu je ze všech stran pod palbou za podporu extrémist?. Nenajdete na ní reklamu, místo toho nabízí možnost placeného ?lenství Gab Pro, která uživateli umož?uje diskutovat s více lidmi naráz v soukromém chatu. Navíc se všechny soukromé zprávy po 24 hodinách mažou. Výhod pro p?edplatiele je však více. Další peníze GAB shání prost?ednictvím r?zných online sbírek.

Gab m?l v prosinci 2018 celkem 850 tisíc registorvaných uživatel?. Podle n?kterých zdroj? však pouze necelých 20 tisíc napsalo n?jakou zprávu od 9. do 16. ledna 2019. Samoz?ejm? je otázkou jak je vlastn? sociální sí? využívána. Jestli v?tšina uživatel? spíše nepoužívá práv? bezpe?né soukromé zprávy.

V každém p?ípad? se nejedná o žádnou velkou sociální sí?, který by v dnešní konkurenci mohla obstát. I když kdo ví, sta?í p?itáhnout pozornost médií a zv?davost lidí nemá meze.

Pokračování na: 404m.com

Související články

5 d?vod? pro? nové služb? na monetizaci nejen web? PRyard v?novat pozornost

Te? dávejte hodn? dobrý pozor, protože jsem po dlouhé dob? objevil n?co nového, co m?že oživit anebo rozjet vaše online podnikání. Pokud…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…


Komentáře

(nezobrazuje se)