Sdílení IP adres není z pohledu Google problém

404m.com, 9. března 2019 ve 02:53:37, 7x přečteno
Sdílení IP adres není z pohledu Google problém

Jeho odpov?? byl: „In general no.“ tedy „Obecn? n?“. ?ekl také, že sdílení IP adresy je b?žnou praxí jak u b?žných hosting? tak i nap?íklad pro CDN. Proto Google obecn? sdílení IP adresy ne?eší.

S tím jak rostl výkon server? a zárove? i technologické možnosti, bylo možné umístit na jeden fyzický stroj více web?. Zárove? se postupn? za?ínalo šet?it s IP adresami a v?tšina web? vlastní adresu nepot?ebovala. Situace zašla až tak daleko, že n?kdy IP adresu sdílelo i p?es sto tisíc web?. V roce 2013 jsem tomuto tématu v?noval ?lánek. Hosting GoDaddy na 3 IP adresách hostoval 560 tisíc domén. Na nejv?tším z nich 324 tisíc web?.

Samoz?ejm? na b?žném webhostingu t?žko poznáte koho máte za souseda. M?že to být klidn? warez web anebo n?jaký co ve velkém porušuje zásady Google. K t?mto web?m p?istupuje Google jinak. Dlouhou dobu se tak vedla diskuze jestli t?eba IP adresy nemají n?jakou autoritu, která by mohla být hodnotícím faktorem.

B?hem mnoha let se objevilo n?kolik zpráv z oficiálních zdroj?, které toto vyzvrátili. Výjimkou byl videopost z dubna 2013, kde Matt Cutts uvedl n?kolik p?íklad?, kdy to neplatí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

IP adresa nemá vliv na odkazy a pozice v Google

John Mueller se op?t postaral o rozruch v SEO komunit?. Na Twitter padlo n?kolik otázek ohledn? IP adres. Zdali ovliv?uje kde je IP adresa vedena a…

Poslední dva dny místo psaní optimalizace WordPress

Blog 404M jede od 27.3.2008. Ty jo te? po?ítám že už je to 11 let. Celkem jsem zm?nil hosting 3x. P?itom se jedná o p?vodní instalaci WordPress.…

Nebojte se SEO šamanů konkurence

Když si váš web vede dobře v SERP, tak si můžete být téměř jistí, že se konkurenční SEO šaman na něj podívá. Někdy jde čistě o…


Komentáře

(nezobrazuje se)