Propad akcií SBSW (shrnutí myšlenek)

404m.com, 22. listopadu 2023 ve 01:07:21, 7x přečteno

Akcie spole?nosti Sibanye Stillwater Limited ($SBSW) se dneska p?kn? propadly. Uzav?ely na -17,88 %, což je opravdu síla. Chvilku mi trvalo zjistit, co se vlastn? stalo. Takže tento ?lánek je spíše takové mé shrnutí myšlenek.

Sibanye-Stillwater, nadnárodní spole?nost v oboru t?žby a zpracování kov?, oznámila prost?ednictvím své zcela vlastn?né dce?iné spole?nosti Stillwater Mining Company cenu své emise konvertibilních dluhopis? v hodnot? 500 milion? dolar?, splatných v listopadu 2028. Tyto dluhopisy, s výnosem 4,25 % ro?n? splatným každý p?lrok, lze p?em?nit na nové a/nebo stávající akcie spole?nosti Sibanye-Stillwater. Po?áte?ní konverzní cena je stanovena s p?irážkou 32,5 % na základ? váženého pr?m?rného ceny akcií Sibanye-Stillwater obchodovaných na hlavním trhu JSE dne 21. listopadu 2023, p?evedené na americké dolary podle sm?nného kurzu USD-ZAR ke dni uzav?ení JSE.

Dluhopisy, zajišt?né spole?ností Sibanye-Stillwater a jejími dce?inými spole?nostmi, podléhají standardním úpravám, v?etn? dividend vyplácených spole?ností Sibanye-Stillwater. Emise byla nadmíru úsp?šná, jelikož poptávka po ní byla mnohonásobn? vyšší než nabídka. Generální ?editel Neal Froneman zd?raznil, že tato nabídka je sou?ástí více finan?ních možností, které poskytují finan?ní flexibilitu a podporují strategické cíle r?stu spole?nosti v p?íhodném okamžiku komoditního cyklu, p?i?emž z?stává zachována odolnost a likvidita rozvahy.

Výt?žek se o?ekává, že bude použit na rozvoj r?stové strategie skupiny, v?etn? financování nedávno oznámené akvizice spole?nosti Reldan, p?i?emž sou?asná bilance bude zachována pro financování stávajících podnik? a projekt? v prost?edí nižších cen komodit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…

Jak mi jde investování XXVII. – shrnutí za ?íjen 2021

?íjen za?al být zajímav?jší. Trhy jsou stále nejisté kv?li ?ín?, cena ropy se držela naho?e, centrální banky za?aly ?ešit inflaci,…


Komentáře

(nezobrazuje se)