Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

404m.com, 12. dubna 2020 ve 23:44:06, 1x přečteno
Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a prodávat v aukcích. Situace se zlepší až koncem m?síce.

Na dAukce probíhaly jen doprodeje a uživatelské aukce. Ze 17 domén se 6 vydražilo za celkovou ?ástku 1050 CZK. Nejdražší byla mody.cz za 240 CZK. Zbytek šel za 150 CZK.

V pátek na sociálních sítích Subreg (Gransy s.r.o.) zve?ejnil, že kon?í s odchytem smazaných .cz domén. Místo toho se cht?jí více soust?edit na jiné domény. D?vodem jsou pravidla CZ.NIC, která limitují po?et požadavk? na registr. P?id?lený po?et požadavk? jim pro chytání nesta?í a nadlimitní požadavky jsou zpoplatn?né. Takováto omezení jsou p?itom pouze výmyslem CZ.NIC, který takto zvlášt? st?edním a menším registrátorem hází klacky pod nohy.

Ale poj?me si to projít od za?átku. CZ.NIC byli spekulanti s doménami trnem v oku dlouhou dobu. Proto v roce 2011 zavedl n?kolik zm?n, které m?li jejich možnosti jak získat doménu omezit. Doména .cz se za?ala uvol?ovat v “náhodnou” dobu b?hem dne. Dále byl zaveden stav “ur?eno ke zrušení”, který WHOIS vracel bez ohledu na to zdali byla doména smazána anebo ne. No a nakonec se za?alo platit za nadlimitní požadavky o registraci, aby se omezilo registrování p?es roboty, kte?í tam buší jeden požadavek za druhým.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v duben 2020

Active 24 je jedna z mála spole?ností, která u nás prosazuje protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). Jedná se o zp?sob jak…

Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který


Komentáře

(nezobrazuje se)