Co se událo na ?eském hostingovém trhu v duben 2020

cn130.com, 11. května 2020 ve 23:46:38, 1x přečteno

Active 24 je jedna z mála spole?ností, která u nás prosazuje protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). Jedná se o zp?sob jak propojit certifikáty TLS se systémem DNS resp. DNSSEC. V dubnu do celkových statistik p?idaly spole?n? s Loopia Group (skupina spole?ného vlastníka) 150 tisíc domén pod jejich správou. Celkov? DANE vyiužívalo koncem b?ezna 1,88M domén. Dalším významným ?eským podporovatelem DANE je WEB4U a OneBit.

P?eprodáváte naše služby Vašim klient?m? Nyní jim m?žete dát k dispozici webmail rozhraní bez našeho loga a na domén?, která vizuáln? s naším hostingem nesouvisí. Odkaz naleznete po p?ihlášení do administrace.

ONEbit popsali p?echod na homeoffice v ?lánku na svém blogu. Co m? zaujalo je zmínka, že koronavirová krize nem?la vliv na po?et požadavk? na zákaznickou podporu.

Nejvýrazn?jším p?ísp?vkem za duben bylo ostré prohlášení Subreg o ukon?ení poskytování odchytu domén s ohledem na p?ístup CZ-NIC. Více informací najdete v ?lánku Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…


Komentáře

(nezobrazuje se)