Poznámky k earnings Q3/2023 Crown Castle Inc.

404m.com, 19. října 2023 ve 22:28:46, 1x přečteno
Poznámky k earnings Q3/2023 Crown Castle Inc.

K poslednímu akciovému reportu (zá?í 2023) jsem m?l v $CCI 5,85 % dividendového portfólia, takže to je jedna z v?tších pozic. Po výsledcích v Q3/2023 se propadla spole?nost pod 52 týdenní minimum. Takže nastal ?as projít kvartální zprávu a zjistit co se d?je, jestli je to p?íležitost nakupovat anebo …

Crown Castle Inc (ticker symbol: $CCI) je REIT, který se od roku 1994 zam??uje na výstavbu a údržbu komunika?ní infrastruktury. Mají rozsáhlé portfolio v?ží, malých bun?k a optických vláken. Spolupracují úzce s bezdrátovými operátory, podniky, technologickými spole?nostmi, vládami a komunitami.

A?koliv v minulém kvartálním hlášení zazn?lo, že zrušení dohody se Sprint nebude mít dopad na celý rok 2023 (vlezou se do odhadu), tak je vid?t že na rok 2024 už mít bude. Tohle plus slabší r?st m?lo vliv na výprodej akcií.

Spole?nost o?ekává ur?ité výzvy nebo p?ekážky v letech 2024 a 2025. Tyto “discrete headwinds” mohou zahrnovat faktory jako konkuren?ní tlak, zm?ny v regula?ním prost?edí, makroekonomické výzvy nebo jakékoli jiné specifické problémy, které mohou ovlivnit výkonnost spole?nosti.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Crown Castle Inc. ($CCI), výsledky za 1Q 2023, pro? padá

V únoru jsem do mého dividendového portfolia p?idal Crown Castle Inc. ($CCI). Jedná se o REIT, který pronajímá telekomunika?ní infrastrukturu…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – únor 2023

N?kolik m?síc? jsem pasivn? sledoval co se d?je na trzích. Po 125 dnech jsem se kone?n? odhodlal k dalšímu nákup?m. Dokonce jsem p?idal nový…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?ervenec 2023

?ervenec byl r?stový m?síc. Technologické tituly a jejich dobré výsledky táhly celý trh nahoru. V podstat? už jsem si za?al ?íkat, že tu…


Komentáře

(nezobrazuje se)