Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?ervenec 2023

404m.com, 4. srpna 2023 ve 01:31:00, 8x přečteno

?ervenec byl r?stový m?síc. Technologické tituly a jejich dobré výsledky táhly celý trh nahoru. V podstat? už jsem si za?al ?íkat, že tu máme na pár m?síc? bý?í náladu. Vzhledem k vysokým sazbám, jsem tak pokukoval po zajímavých REIT, které jsou stále rizikové. No a te? p?išlo zhoršení ratingu USA a máme tu rudo. I když to už vlastn? pat?í do srpna…

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. V ?ervenci t?ža?e $BTC táhlo že jsou technologické firmy než kurzu $BTC, který je zaseknutý a neda?í se mu p?ekonal 30K USD.

Koncem ?ervence se výrazn? propadla $RMNI. Je to spole?nost,která poskytuje technickou podporu jako t?etí strana. Což se n?kterým nelíbí, protože mají vlastní placenou technickou podporu, takže se kv?li tomu s nimi soudí. Soud pro $RMNI dopadl celkem dob?e, jen jim na?ídil zve?ejnit n?jaký text. To poslalo spole?nost dol?. Stále si myslím, že to p?jde.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)