Pokud budete st?hovat web, tak to zbyte?n? moc nekomplikujte a použijte p?esm?rovávání 301

404m.com, 24. srpna 2018 ve 00:11:34, 8x přečteno

John Mueller op?t odpovídal na otázky zv?davých webmaster?. Tentokrát se dostalo i na téma zdali m?žeme použít p?i p?echodu z HTTP na HTTPS stavový kód 303. John doporu?uje použít pouze 301 a to formou že každá unikátní stránka na HTTP by m?la sm??ovat na sv?j ekvivalent na HTTPS. Nem?lo by se tedy používat nap?íklad univerzální p?esm?rování všech stránek na doménu.

303 a všechny další p?esm?rování nemusí fungovat dob?e, protože správn? je 301 a pokud to d?láte jinak, tak Google musí p?emýšlet pro?? Což v kone?ném d?sledku m?že spustit hromadnou kontrolu všech stránek, které budou muset být znovu procrawlovány a z?ejm? také znovu vyhodnoceny. To Google trvá o dost déle než jen sd?lení, že jednotlivé stránky mají odte? nový domov.

Stavový kód 303 (See Other) byl p?idán v HTTP/1.1. Znamená že požadavek byl p?ijat a návšt?vník by m?l pokra?ovat na p?esm?rovanou stánku. Moc se nepoužívá, ale technicky slouží k tomu, aby se zpracovaly data získaná t?eba p?es POST/PUT, a následn? došlo k p?esm?rování metodou GET.

302 je ?asto ozna?ován jako do?asné p?esm?rování. Ve skute?nosti prohlíže?i ?íká, že má p?ejít na jinou stránku a to z nedefinovaných d?vod?. Do budoucnu však má p?vodní URL zachovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…

Co je E-A-T skóre a pro? se v SEO za?íná stále více ?ešit

Poslední dobou jsem za?al narážet stále ?ast?ji na pojem EAT (E-A-T) skóre a jak je neskute?n? d?ležité pro rok 2019. Nejsem zrovna moc

Bezpe?nostní seriál 3 – Postup p?i odstra?ování napadení

V dnešním ?lánku se podíváme na obecné postupy ?ešení po napadení webu. Konkrétní p?íklad odstran?ní napadení si m?žeme ukázat n?kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)