Podvodníci zneužívající .tk domény si mohou p?ijít na více jak 20K USD za m?síc

404m.com, 16. září 2018 ve 02:01:41, 3x přečteno

Jak v?tšina z vás ví, domény .tk je možné si registrovat zdarma prakticky v neomezení mí?e. Sta?í dodržet pár pravidel. Proto pat?í mezi nejoblíben?jší doménu na internetu. V sou?asné dob? je t?etí nejregistrovan?jší doménou s 21,5M registracemi (druhá je .cn s 22,7M a první .com s 135,6M). Bohužel dlouhodob? je ?asto zneužívaná pro r?zné podvody.

A jak takové internetové podvád?ní (scam) vlastn? vypadá? Jedno takový scam objevil bezpe?ností tým Zscaler ThreatLabZ, který jej sledoval po n?kolik m?síc?. Na za?átku je botnet, který hledá známé zranitelnosti v redak?ních systémech, respektive jejich pluginech a šablonách. Samotná CMS jsou dnes nadstandardn? zabezpe?ené. Po úsp?šném útoku, vloží do zdrojového kód? javascriptové p?esm?rování na .tk doménu. Následuje n?kolik dalších p?esm?rování, než se nic netušící návšt?vník dostane na b?žn? vypadající blog. Tam ho p?ivítá bu? popuzp reklama kterou nem?že zav?ít (takže na ní musíte kliknout) anebo takzvaný Tech Support Scam.

Tech Support Scam má mnoho podob. V tomto p?ípad? narazí návšt?vník na variaci modré obrazovky smrti, kde je napsáno, že po?íta? byl infikován virem Zeus. Dále se objeví p?ihlašovací formulá? s loginem a heslem a nad ním informace, že máte okamžit? zavolat na zákaznickou podporu. Na telefonní lince je ?lov?k, který se vydává za oficiální zákaznickou podporu Microsoft a „chce vám pomoct“.

Samoz?ejm? tato technická podpora není zdarma. Musíte za „opravu“ po?íta?e zaplatit. V?tšinou to však probíhá tak, že jim dáte p?ístupy p?es vzdálenou plochu anebo jiný software a p?ijdete o d?ležitá osobní data.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rick Schwartz – domaine?i nemají ani pon?tí o hodnot? LLL domén

Jeden z nejznám?jších domainer? na sv?t? Rick Schwartz na svém blogu zve?ejnil zajímavý p?ísp?vek, v n?mž tvrdí že trojznakové domény

Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I…

Po 3 dnech registrováno přes 20K .guru domén

Po třech dnech od volné registrace pro všechny za stejnou cenu (25 USD), je registrováno více jak 20 tisíc .guru domén. Na jednu stranu to…


Komentáře

(nezobrazuje se)