Po 69 dnech jsem p?ikoupil další akcie

404m.com, 25. srpna 2022 ve 23:49:34, 3x přečteno

Ani se mi to nechce v??it, ale trvalo 69 dní než jsem p?ikoupil další akcie p?es FIO. P?itom ?ada spole?ností je za opravdu dobrou cenu. P?ed rokem bych ani nepomyslel, že v takovém prost?edí prost? budu vy?kávat…

V?era mi prošel nákupní p?íkaz na KB na 591 CZK. P?ed 69 dny to byla také KB za cca 660 CZK. Popravd? jsem ani moc nev??il, že by to mohlo takto hezky vyklesat a m?l nutkání koupit d?íve. P?eci jen ve vzduchu je nevyplacený zisk, který by se mohl prom?nit až v 55 CZK dividendu a to už na podzim.

Cenu aktuáln? sráží strach z nové dan? z “nep?em??ených” zisk?. Nicmén? ta by se m?la po?ítat z p?tiletého pr?m?ru s tím, že se škrtne nejlepší a nejhorší rok. Což by m?lo d?lat n?jakých 14,13G CZK. Za rok 2022 je zisk zatím 8,3G CZK, tedy teoreticky 16,6G CZK tj. ten “nadm?rný” zisk by byl 2,47G CZK Pokud da? bude 40 %, tak KB p?ijde o 988M CZK. Pokud vezmeme že 2021 byl zisk 12,7G, tak i p?i mimo?ádn? dani by rok 2022 bylo 15,61G CZK. Z toho by stále mohla být ješt? hez?í dividenda než letos, což bylo 43,80 CZK/akcii.

Hlavn? ale je otázkou jestli v?bec budou danit rok 2022. Pokud to bude od roku 2023, tak se na to firmy p?ipraví a v??ím že své zisky budou krotit ve prosp?ch investic anebo n??eho jiného. A hlavn? pokud by i za rok 2023 (tj. zaplacená v roce 2024) byla pot?eba, protože tu bude krize, tak to s t?mi zisky nebude tak horké. Všichni budou rádi, že jsou rádi.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – srpen 2022

V srpnu už jsem si za?al ?íkat jestli v?bec dojde k obratu. P?išlo mi neuv??itelné, že by se sv?tová ekonomika z toho všeho dostala tak…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)