Pár tip? pro firemní komunikaci na Facebooku

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 2x přečteno
Pár tip? pro firemní komunikaci na Facebooku

Facebook byl primárn? vytvo?en pro komunikaci mezi p?áteli a známými a podle toho zachází s p?ísp?vky. Abyste dosáhli ve firemní komunikaci lepších výsledk?, je dobré mít n?které vlastnosti Facebooku na pam?ti. Co kam psát? aneb Ší?ení informací Publikovat informaci na Facebooku je velmi snadné. Dejte si ale pozor, co kam píšete. „Pole 1“ je ur?eno pro vaše sd?lení – nic nového. „Pole 2“ lze ozna?it jako „p?ílohové“ a slouží pro vložení odkazu, videa apod. – rovn?ž nic nového. Podstatné však je, jak s t?mito poli Facebook zachází, když je zobrazuje v soukromých profilech fanoušk?. Vaši p?ímí fanoušci vždy uvidí obsah pole 1 i 2. Sekundárním cílem PR/marketingu na FB však je, aby n?kdo poslal vaše sd?lení dál – tedy je „olajkoval“ ?i okomentoval – protože pak je uvidí i p?átelé doty?ného. P?átelé vašich fanoušk? však spat?í pouze obsah pole 2 – a zde je ?asto kámen úrazu. Do pole 1 napíšete n?co vtipného ?i d?ležitého, do pole 2 vložíte odkaz a spolehnete se, že Facebook k n?mu sám vygeneruje popisek (respektive p?ijme metadata ze stránky, kam váš odkaz mí?í). Nicmén? tento popisek je mnohdy nep?esný, nejasný nebo zavád?jící a ne?íká to, co jste cht?li ?íci (co jste napsali do pole 1). Nezapomínejte tedy, že m?žete editovat i pole 2. Jakmile p?idáte odkaz a Facebook si jej „natáhne“, sta?í kliknout na popisek i titulek a obojí lehce upravit ku svému prosp?chu – tedy tak, aby status poslaný dál byl srozumitelný i pro ty, kte?í ješt? nejsou vašimi fanoušky (a uvidí tedy zatím jen pole 2). Pokud pole 2 nevyplníte v?bec, pak pole 1 uvidí všichni uživatelé i p?i dalším ší?ení vaší zprávy. I sem m?žete vložit odkaz. Když tak u?iníte, Facebook jej za?ne p?evád?t na náhled a automaticky jej p?esune do pole 2. Sta?í, když pole 2 zrušíte k?ížkem v levém horním rohu a odkaz v poli 1 z?stane zachován – bude sice bez náhledu, ale „klikatelný“. ?azení p?ísp?vk? To, co práv? vidí uživatelé na své zdi, není chronologický sled událostí tak, jak byly publikovány, ale je to výsledek jakési logiky Facebooku. T?žko ?íct, kolik a jakých faktor? vstupuje do rozhodování o výsledku ?azení, jisté však je, že pokud má váš p?ísp?vek ohlas (lajky, komentá?e), je na zdech uživatel? popostrkován výš. Jaký je rozdíl mezi tla?ítky “To se mi líbí“ a “Sdílet“? Facebook zavedl na ja?e nové tla?ítko „To se mi líbí“ (p?ípadn? „Doporu?it“), jímž nahrazuje p?vodní tla?ítko „Sdílet“ („Share“), aby celou komunikaci co nejvíc sjednotil. Pokud uživatel použije tla?ítko „Sdílet“, je to totéž, jako by sám publikoval status s obsahem stránky, na níž je tla?ítko umíst?no (tj. p?edvyplní se pole 2 a do pole 1 m?že dopsat sv?j komentá?). Tla?ítko „To se mi líbí“ automaticky vygeneruje pouze jedno?ádkové oznámení o tom, že uživateli XXX se líbí YYY. (Více podrobností najdete níže v komentá?ích.) Použití tla?ítka „Sdílet“ je tedy viditeln?jší. Použití „To se mi líbí“ je zase pro uživatele snadn?jší.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Sociální sít?

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma) Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring…

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma)

Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring nástroji a neustále vznikají nové. Zatím bohužel neexistuje žádný…

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na


Komentáře

(nezobrazuje se)