Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma)

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 4x přečteno
Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma)

Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring nástroji a neustále vznikají nové. Zatím bohužel neexistuje žádný (automatizovaný) nástroj, který by dokázal pokrýt všechny pot?eby monitoringu online médií i sociálních sítí, zárove? byl zdarma a vyhovoval ?eským podmínkám. M?žete si ale takový nástroj složit z více služeb a sv?j ú?el splní (o d?vodech, pro? monitorovat d?ní v online médiích a sociálních sítích, pojednával p?edchozí ?lánek). Google Alerts Google Alerts je základní nástroj, který by mohli používat všichni. Google Alerts vám na základn? zadaných klí?ových slov pravideln? (podle frekvence, jakou si nastavíte) posílá upozorn?ní, kdykoli ne webu narazí na nový výskyt daného slova. Službu zvládne nastavit i laik – v podstat? sta?í zadat vyhledávací dotaz (nap?. svou zna?ku) a e-mail, kam mají upozorn?ní chodit. Google t?ídí a rozlišuje, zda se zadané slovo vyskytuje ve zprávách (na zpravodajských webech), na blozích, u videí, v diskuzích a v knihách (books.google.com). Aby m?l monitoring smysl, je vhodné si zvolit posílání výsledk? v reálném ?ase, anebo p?inejmenším jednou denn?. M?žete si vytvo?it libovolný po?et upozorn?ní a kdykoli je upravit ?i odstranit. Výhody: Jednoduché, funk?ní, okamžit? použitelné. Nevýhody: Neexistuje žádné rozhraní, kde by šlo s nalezenými výsledky n?jak jednoduše pracovat (t?ídit, prohledávat, vytvá?et statistiky apod.) – lze sice výsledky p?esm?rovat do RSS kanálu a spravovat v Google Reader, ale to má stále daleko do komfortu a možností placených monitorovacích nástroj?. Výsledky jsou prost? k použití/využití te?, anebo už nejspíš nikdy. Poznámka: Diskuze u ?lánk? na iDnesu ?i na Novinkách Google do upozorn?ní nezahrnuje – tato místa však nemají pro seriózní PR valný smysl. TIP: Nevíte, co po?ád dávat na Facebook? Pokud si nastavíte sledování témat, které souzní s obsahem/smyslem vaší facebookové stránky, m?žete ?asu od ?asu odkázat na zajímavé a související ?lánky – bude vid?t, že se vyznáte. Twilert Twilert d?lá p?esn? totéž co Google Alerts, jenže pro sociální sí? Twitter. Umož?uje sledování konkrétních slov, osob (ú?t?) nebo hashtag?, p?ípadn? zadat podmínky a kombinovat. Výhody a nevýhody jsou už z principu stejné jako u Google Alerts. Jen je nutné vzít v potaz jednu drobnost: Zatímco Google Alerts zvládá sklo?ování a další specifika ?eštiny, Twilert hledá jen p?esný tvar slova – je t?eba na to pamatovat a definovat všechny tvary klí?ového slova. Klábosení Specifika ?eštiny umí zohlednit vyhledáva? Klábosení, navíc se specializuje na vyhledávání v ?eských ú?tech (což oceníte, pokud vaše slovo splývá s n?jakým b?žným anglickým slovem). Bohužel neumí posílat upozorn?ní. N?kdy se také zdá, že indexace twít? nabírá docela zpožd?ní. Skromnost do za?átku Dvojkombinace Google Alerts a Twilert pro za?átek bohat? sta?í. V?tšina firem by pravd?podobn? místo monitoringu Twitteru uvítala spíše monitoring Facebooku, to je ale stále problém. Osobní ú?ty jsou v naprosté v?tšin? privátní a nelze je tedy indexovat. I když je ú?et ve?ejný, sice vidíte, co si pisatel myslí, ale nem?žete reagovat (což na Twitteru lze). Pro podchycení d?ní na Facebooku zpravidla sta?í mít vlastní firemní stránku – uživatelé už si zvykli, že pokud mají n?co na srdci, je na to Facebook lepší než e-mail: jejich dotaz, jakož i následná komunikace, je pod ve?ejným dohledem a pravd?podobn? se rychleji do?kají odpov?di. Nemá smysl platit za sofistikovan?jší nástroj, pokud nevíte, co se sebíranými daty. Ten vám sice poskytne více a lepších výsledk?, p?kn? je rozt?ídí a vizualizuje, ale praktické využití je vždy vás. Google Alerts a Twilert vám na dlouhou dobu poskytnou dostate?né množství podklad?, s nimiž se m?žete u?it pracovat a zacházet. TIP: Za za?átku bude nutné trochu laborovat se sledovanými slovy. Nechcete se p?ece nechat otrávit množstvím nalezených výsledk?: chcete je vnímat a n?jak je využít. Pro za?átek tedy sta?í sledovat svou firmu / zna?ku (p?ípadn? blízkou konkurenci) a postupn? p?idávat. Komplexn?jší nástroje SocialPointer Mnoho nástroj? za?íná v beta verzích zdarma a po vychytání much jsou zpoplatn?ny. Podobný osud z?ejm? nepostihne SocialPointer, jelikož se zdá, že vývoj ustal. Škoda, rozvíjel se slibn?. Sou?asná podoba je jakousi nadstavbou pro Google Alerts a umož?uje pom?rn? p?ehledn? pracovat s výsledky. Výsledky z Twitteru však nestojí za nic. Zlepšení už patrn? nenastane. ZoomSphere Velký potenciál má naopak ?eský projekt ZoomSphere (bývalý Fejsb??ekk.cz), který se vyvíjí p?ekotn?. Krom? mnoha jiných funkcí nabízí i zajímavý monitoring (mentions). V tuto chvíli zvládá Twitter, Facebook (omezen?) a Google Plus. Nelze nastavit žádné e-mailové hlási?e, na druhou stranu jsou výsledky p?ehledn? na jednom míst?. Ob?as se potýká s d?tskými nemocemi, nap?. má potíže s diakritikou (na slovo ko?ka nabízí i výsledky koka). SocialMention Služba SocialMention je pro ?eské prost?edí zatím prakticky nepoužitelná. Nicmén? ješt? p?ed nedávnem v „Advanced Search“ scházela p?edvolba ?eštiny jako preferovaného jazyka výsledk? vyhledávání, a nyní už tam je. Výsledky jsou však poznamenány zmatkem v kódování znak?. Pro “anglicky mluvící weby“ toho nabízí opravdu hodn?. Uvidíme, co p?inese další vývoj. (Velmi podobnou službou co do rozsahu funkcí i uživatelského prost?edí je Topsy.) Ataxo Social Insider I když se jedná o ryze komer?ní a pom?rn? drahou službu, nelze ji v tomto vý?tu vynechat. Ataxo Social Insider se podobá desítkám jiných a mnohdy levn?jších zahrani?ních služeb, všechny ale válcuje tím, že vychází z ?eského prost?edí. To se projevuje nejen schopností zvládat záludnosti ?eského jazyka, ale hlavn? monitoringem lokálních, le? populárních web?. Co do kvality a obsažnosti výsledk? nemá Ataxo Social Insider prakticky konkurenci. V této souvislosti se ale p?edpokládá, že máte s PR zkušenosti a konkrétní komunika?ní strategii – jinak se vám náklady na po?ízení monitoringu nevrátí.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Sociální sít?

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma) Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring

Jak na pravidelný monitoring vlastního brandu a dotaz? pomocí nástroje Marketing Miner

Monitoring považuji za jeden ze základ? každého funk?ního online podnikání a jeho pokro?ilejší implementaci za generátor skv?lých podklad?…

Pro? monitorovat sociální sít? a online média?

Sledování d?ní na sociálních sítích, v blogosfé?e a v online médiích by m?lo být b?žnou sou?ástí internetového marketingu. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)